dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 58/2003 SbNU, sv.30, K rozhodování profesních komor o ukládání povinnostíK rozhodnutí Komory veterinárních lékařů České republiky o uložení disciplinárního opatření

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 58

I. ÚS 181/01

K rozhodování profesních komor o ukládání povinností
K rozhodnutí Komory veterinárních lékařů České republiky o uložení disciplinárního opatření

Ve zkoumaném případě jde o problematiku týkající se tzv. zájmové samosprávy, konkrétně profesních komor s povinným členstvím, sdružujících samostatně výdělečné fyzické osoby v určitých povoláních, kde je dán silný veřejný zájem na jejich řádném výkonu. Tyto komory jsou právnickými osobami veřejného práva zřizované zákonem, vybavené oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy pro komoru a její členy, kteří se jim musí s ohledem na povinné členství podřídit. Komora tak nad těmito členy - příslušníky určitého profesního stavu - vykonává určitá mocenská oprávnění, mezi něž typicky patří právě kárná pravomoc. Tato pravomoc však samozřejmě není bezbřehá, je regulována zákonem a proti rozhodnutí, které členu komory stanoví jakékoli povinnosti, musí být umožněno podat návrh na soudní přezkum. Ústavní soud zde v uvedených souvislostech odkazuje na svůj nález sp. zn. Pl. ÚS 16/99 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 22, nález č. 96; vyhlášen pod č. 276/2001 Sb.), kterým ke dni 31. 12. 2002 zrušil celou část pátou občanského soudního řádu a kde mj. připomněl, že „trestním obviněním“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod jsou podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva řízení o veškerých sankcích ukládaných správními úřady fyzickým osobám za přestupek nebo jiný správní delikt, jakož i o sankcích ukládaných v řízení disciplinárním nebo kárném (státním zaměstnancům, vojákům, policistům) nebo ukládaných v obdobných řízeních členům komor s nuceným členstvím.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 16. dubna 2003 sp. zn. I. ÚS 181/01 ve věci ústavní stížnosti MVDr. A. L. proti rozhodnutí senátu čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky z 20. 1. 2001 o uložení písemného napomenutí stěžovateli a o povinnosti k náhradě nákladů disciplinárního řízení.

Výrok

Rozhodnutí senátu čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky ze dne 20. 1. 2001 o uložení písemného napomenutí MVDr. A. L. a o povinnosti k náhradě nákladů disciplinárního řízení se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Stěžovatel se ústavní stížností s odvoláním na tvrzené porušení čl. 36 odst. 2 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení rozhodnutí senátu čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky ze dne 20. 1. 2001, kterým mu bylo uloženo písemné napomenutí jako disciplinární opatření podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, pro porušení § 1 odst. 3 a § 3 odst. 3 profesního řádu a stanovena povinnost uhradit náklady disciplinárního řízení ve výši 5 000 Kč.

V ústavní stížnosti zejména uvedl, že je jedním ze společníků obchodní společnosti „Klinika J., s. r. o.“, vykonávající léčebnou péči v oblasti veterinárního lékařství, a rovněž členem Komory veterinárních lékařů (dále též „Komora“), stavovské organizace

Nahrávám...
Nahrávám...