dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 44/2002 SbNU, sv.26, K povinnostem justiční strážeK bezpečnostní kontrole v budovách soudů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 44

III. ÚS 627/01

K povinnostem justiční stráže
K bezpečnostní kontrole v budovách soudů

K základním zásadám řádného procesu a ústavního pořádku republiky, odpovídajícím výkonu spravedlnosti a zejména také ústavně zaručeným podmínkám práva na soudní ochranu (hlava pátá - čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod), náleží - nikoli v poslední řadě - také veřejnost soudních jednání (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a právo účastníka soudního řízení se jej s příslušnými procesními právy zúčastnit (dtto); jestliže však zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje pro místo, kde soud jedná, zákaz vstupu se zbraní (§ 8a), jde v současných podmínkách o omezení - ostatně zcela nepatrné - které se podstaty ústavně zaručených práv a svobod nikterak nedotýká (čl. 4 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod), stejně jako nelze protiústavnost spatřovat v podzákonné normě (instrukci Ministerstva spravedlnosti), jíž se jen jako vnitřním předpisem podrobněji upravují pravomoc a postup justiční stráže při bezpečnostní kontrole. Proto také každý, kdo zamýšlí účastnit se soudního jednání jako veřejnost (čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky), je povinen se ze zákona vyplývajícímu omezení podrobit, a to s vědomím, že v opačném případě byl by mu přístup k soudnímu jednání odepřen; vůči veřejnosti tak označený právní předpis platí absolutně.

Respekt k ústavně zaručenému právu na soudní ochranu posuzované omezení potud zmírňuje, že jde-li o předvolanou osobu (účastníka řízení, svědka apod.), odkazuje se způsob bezpečnostní ochrany a postup justiční stráže na pokyn soudce, který osobu, vzpírající se bezpečnostní kontrole, předvolal; je-li výkon státní moci podmíněn činností dvou či více složek státní (veřejné) moci, musí být posuzován ve svém celku, a protiprávní postup justiční stráže v dané věci ve svém důsledku představuje objektivní protiústavní zásah do řádného výkonu spravedlnosti. Je věcí především správy soudu a příslušných orgánů justiční stráže, aby ve vzájemné spolupráci (informování) dbaly na řádný a právnímu stavu odpovídající výkon bezpečnostní ostrahy.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 4. dubna 2002 sp. zn. III. ÚS 627/01 ve věci ústavní stížnosti Ing. Z. K. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze 14. 8. 2001 sp. zn. 15 Co 395/2001 a rozsudku Okresního soudu v Táboře ze 3. 5. 2001 sp. zn. 7 C 195/98 o zamítnutí stěžovatelovy žaloby o náhradu škody.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 14. srpna 2001 sp. zn. 15 Co 395/2001 se ruší.

II. Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou včas [§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)] a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zákona], napadl stěžovatel ve své občanskoprávní věci pravomocný rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 14. 8. 2001 (15 Co 395/2001-100), jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti

Nahrávám...
Nahrávám...