dnes je 13.6.2024

Input:

Nález 43/2002 SbNU, sv.26, K účelu a smyslu restitučních zákonůKe zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 43

I. ÚS 553/2000

K účelu a smyslu restitučních zákonů
Ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem

Různé nejasnosti, resp. pochybení v postupu státních orgánů, které rozhodovaly v období dvou totalitních režimů, nelze podle přesvědčení Ústavního soudu vykládat v neprospěch stěžovatelů. Ke splnění účelu a cíle restitucí je nutné, aby všechny příslušné orgány veřejné moci vycházely ze speciální úpravy restitučních předpisů a aby zejména v duchu snahy o zmírnění některých majetkových křivd interpretovaly zákonem stanovené okolnosti, v jejichž důsledku k přechodu majetku došlo. Je proto nezbytné vycházet z individuálních rozměrů každého jednotlivého případu, které jsou založeny na zjištěných skutkových okolnostech. Pro řešení tohoto případu nelze přehlédnout ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež bylo do uvedeného zákona vloženo zákonem č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení je oprávněnou osobou státní občan České republiky, který pozbyl majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 a vznikly mu majetkové nároky podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a jiných zásahů do majetku vzcházejících, avšak tento majetek nebyl oprávněné osobě vrácen, ani nebyla podle těchto předpisů odškodněna, ač podle nich odškodněna měla být, ani nebyla odškodněna podle mezinárodních smluv uzavřených mezi Československou republikou a jinými státy po druhé světové válce.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 2. dubna 2002 sp. zn. I. ÚS 553/2000 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. K. a K. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 23. 5. 2000 sp. zn. 38 Ca 490/99, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Benešově - okresního pozemkového úřadu - z 9. 11. 1999 č. j. PÚ 533/93-4799, že stěžovatelé nejsou vlastníky nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2000 sp. zn. 38 Ca 490/99 a rozhodnutí Okresního úřadu v Benešově - okresního pozemkového úřadu - ze dne 9. 11. 1999 č. j. PÚ 533/93-4799 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížností ze dne 12. 9. 2000 se stěžovatelé domáhali zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2000 sp. zn. 38 Ca 490/99 a rozhodnutí Okresního úřadu v Benešově - okresního pozemkového úřadu - ze dne 9. 11.

Nahrávám...
Nahrávám...