dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 43/1996 SbNU, sv.5, K otázce řádného sdělení obvinění podle § 160 odst. 1 trestního řádu jako povinné podmínce vzetí obviněného do vazby podle § 67 trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 43

I. ÚS 46/96

K otázce řádného sdělení obvinění podle § 160 odst. 1 trestního řádu jako povinné podmínce vzetí obviněného do vazby podle § 67 trestního řádu

Podle § 2 odst. 1 trestního řádu nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon. Jde-li o úmyslný trestný čin, v záznamu o sdělení obvinění musí být uvedena i subjektivní stránka trestného činu, tedy zavinění, popř. i pohnutka a následek. Ignoroval-li vyšetřovatel policie ve sdělení obvinění subjektivní stránku trestného činu, neboť ani netvrdil, že by byla naplněna a ani v tomto směru neuvedl žádné skutkové okolnosti, ve sdělení obvinění chybí podstatná náležitost, takže je nelze považovat za zákonné sdělení obvinění podle § 160 odst. 1 trestního řádu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 6. června 1996 sp. zn. I. ÚS 46/96 ve věci ústavní stížnosti D. K. proti usnesení Okresního soudu v Ostravě z 29. 11. 1995 sp. zn. Nt 5189/95 a usnesení Krajského soudu v Ostravě z 18. 12. 1995 sp. zn. 1 To 678/95 o vzetí do vazby.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 1995 sp. zn. Nt 5189/95 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 1995 sp. zn. 1 To 678/95 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel ve včas podané ústavní stížnosti navrhl zrušení usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 1995 sp. zn. Nt 5189/95-5 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 1995 sp. zn. 1 To 678-95, jimiž bylo rozhodnuto o vzetí stěžovatele do vazby podle ustanovení § 68 trestního řádu z důvodu § 67 písm. b) trestního řádu a o zamítnutí stížnosti proti tomuto usnesení. Stěžovatel tvrdí, že uvedenými rozhodnutími Okresního a Krajského soudu v Ostravě byl porušen čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Důvody tohoto porušení spatřuje stěžovatel především ve skutečnosti, že mu před vzetím do vazby nebylo sděleno řádné obvinění podle § 160 odst. 1 trestního řádu. Podle tohoto ustanovení musí záznam o sdělení obvinění obsahovat popis skutku tak, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a důvody, pro něž je obviněný stíhán. Protože tento postup nebyl zachován a sdělení obvinění neobsahuje zákonem stanovené požadavky, došlo podle názoru stěžovatele ke stejným důsledkům, jako kdyby mu obvinění nebylo sděleno vůbec.

Stěžovatel dále uvádí, že podle záznamu o sdělení obvinění mu bylo vytýkáno, že jako celník zařazený na Celním úřadě Ostrava na úseku proclívání zboží navrženého k propuštění do volného oběhu nesplnil svou povinnost tím, že ve dvanácti případech prováděl správní řízení, aniž by byla přítomna osoba, která žádala o propuštění vozidla do volného oběhu, popř. aniž bylo doloženo její zmocnění pro jinou osobu k provedení tohoto řízení, čímž mělo dojít k porušení povinnosti vyplývající z funkce a zaměstná ní stěžovatele. Zmíněné porušení povinnosti bylo kvalifikováno jako trestný čin zneužívání pravomoci

Nahrávám...
Nahrávám...