dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 172/1999 SbNU, sv.16, K nabytí vlastnického práva k půdě přídělem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 172

I. ÚS 101/99

K nabytí vlastnického práva k půdě přídělem

Jak Nejvyšší soud, tak Ústavní soud ve svých rozhodnutích konstatují, že přidělená půda podle § 5 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, přechází do vlastnictví dnem převzetí do držby. Pojem „den přídělu“ ve smyslu přídělové listiny je sice nutno chápat jako den stanovený v rozhodnutí o přídělu, kdy přídělce je podle § 5 odst. 1 dekretu č. 28/1945 Sb. povinen ujmout se držby, okamžik přechodu vlastnictví přídělem však určuje den, kdy se přídělce držby ujal (§ 5 odst. 2), který však může být jiným (a to i dřívějším) dnem, než je „den přídělu“. Podmínkou a okamžikem nabytí vlastnictví bylo i při pozdějším vydání přídělové listiny skutečné převzetí držby přidělené půdy.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 30. listopadu 1999 sp. zn. I. ÚS 101/99 ve věci ústavní stížnosti města Stříbra proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 7. 12. 1998 sp. zn. 18 Co 299/98, kterým byl potvrzen rozsudek Okresní ho soudu v Tachově z 5. 1. 1998 sp. zn. 4 C 194/97, jímž bylo určeno, že žalobce (v řízení před Ústavním soudem vedlejší účastník) má právo hospodaření k pozemku.

I. Výrok

Rozsudky Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 12. 1998 č. j. 18 Co 299/98-46 a Okresního soudu v Tachově ze dne 5. 1. 1998 č. j. 4 C 194/97-28 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ústavní stížnost stěžovatele ze dne 9. 12. 1999 napadá rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 12. 1998 č. j. 18 Co 299/98-46 a požaduje jeho zrušení. Stěžovatel je toho názoru, že tento rozsudek je v rozporu s čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) ve spojení s čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Napadeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 5. 1. 1998 č. j. 4 C 194/97-28, kterým bylo určeno, že žalobce Lesy České republiky, státní podnik

rozhodnému pro přechod vlastnictví věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí, tj. ke dni 31. 12. 1949.

Ústavní soud již v řadě svých rozhodnutí vyslovil, že není soudem nadřízeným obecným soudům a že mu nepřísluší posuzovat celkovou zákonnost napadených rozhodnutí, případně nahrazovat hodnocení důkazů svým vlastním hodnocením. Na druhé straně však Ústavnímu soudu nepochybně přísluší posoudit, zda řízení jako celek bylo spravedlivé, resp. zda v něm byla naplněna

Nahrávám...
Nahrávám...