dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 13/2001 SbNU, sv.21, K průtahům řízení při výkonu rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 13

IV. ÚS 599/2000

K průtahům řízení při výkonu rozhodnutí

Podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod každý má právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Vzhledem k čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána v přiměřené lhůtě. Kritérium „přiměřené lhůty“ je subjektivním pojmem, který se může lišit podle povahy každého individuálního případu. Jde-li pouze o výkon již pravomocného rozhodnutí prodejem movitých věcí, a to konkrétně osobního vozidla, potom lhůta více jak tří let, která uplynula od nařízení výkonu rozhodnutí, aniž by soud učinil jakýkoli další úkon, se nepochybně z rámce „přiměřenosti“ již vymyká. Je věcí státu, aby zajistil takový stav personálu, který by kritérium „přiměřené lhůty“ byl schopen naplnit.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 22. ledna 2001 sp. zn. IV. ÚS 599/2000 ve věci ústavní stížnosti O. K. proti průtahům v postupu Obvodního soudu pro Prahu 10 ohledně výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí ve věci sp. zn. E 1646/97.

I. Výrok

Obvodnímu soudu pro Prahu 10 se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod spisovou značkou E 1646/97 a aby v této věci neprodleně konal, a to provedením výkonu rozhodnutí nařízeného usnesením tohoto soudu ze dne 3. 9. 1997 č. j. E 1646/97-10.

II. Odůvodnění

V ústavní stížnosti podané proti průtahům ve věci sp. zn. E 1646/97 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 stěžovatelka uvádí, že od nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí v roce 1997 je uvedený soud zcela nečinný, ačkoli stěžovatelka se na něj v tomto mezidobí obrátila s urgencemi v celkem 4 dopisech. Stěžovatelka má proto za to, že Obvodní soud pro Prahu 10 touto svou nečinností porušuje její ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a navrhuje proto vydání nálezu, jímž tomuto soudu bude uloženo nepokračovat dále v průtazích a v projednávané věci neprodleně konat.

Obvodní soud pro Prahu 10 uvedl ve svém vyjádření z 20. 12. 2000, že ústavní stížnost považuje za zcela oprávněnou, neboť nepochybně jde o pochybení ze strany vykonavatele a

Nahrávám...
Nahrávám...