dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 110/1998 SbNU, sv.12, K uložení pořádkové pokuty podle trestního řádu před zahájením trestního stíhání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 110

III. ÚS 87/98

K uložení pořádkové pokuty podle trestního řádu před zahájením trestního stíhání

Trestní řád je procesní předpis, který má pro trestní řízení naprosto zásadní význam, a je to právě on, který tento proces řídí, upravuje a vymezuje. Jeho součástí je i namítaný § 66, který pojednává o pořádkové pokutě, důvodech jejího uložení a její výši. Z dikce, kterou toto ustanovení obsahuje, potom zcela zřejmě a jednoznačně plyne, že takového ustanovení lze orgány činnými v trestním řízení užít za základního předpokladu, totiž tehdy a jenom tehdy, jestliže trestní stíhání dospělo minimálně do stadia přípravného řízení. Tedy do takového stadia, které svůj začátek odvozuje od zahájení trestního stíhání, případně od provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů (§ 160 odst. 1, 2 trestního řádu).

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 1. října 1998 sp. zn. III. ÚS 87/98 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele P. V. směřující proti rozhodnutí Obvodního státního zástupce pro Prahu 5 sp. zn. Zn. 33/98 z 21. 1. 1998 a proti rozhodnutí Policie ČR, správy hl. m. Prahy, odboru stížností a kontroly, č. j. PSP-57/OSK-TČ-97 z 24. 11. 1997 o uložení pořádkové pokuty podle § 66 trestního řádu.

I. Výrok

Usnesení Obvodního státního zástupce pro Prahu 5 sp. zn. Zn 33/98 ze dne 21. 1. 1998 a usnesení Policie ČR, správy hl. m. Prahy, odboru stížností a kontroly, č. j. PSP-57/OSK-TČ-97 ze dne 24. 11. 1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal osobně dne 23. 2. 1998 ústavní stížnost, která směřuje proti usnesení Obvodního státního zástupce pro Prahu 5 sp. zn. Zn 33/98 ze dne 21. 1. 1998, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu (dále jen „tr.ř.“) zamítnuta jako nedůvodná stížnost, kterou podal proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, správy hl. m. Prahy, odboru stížností a kontroly ze dne 24. 11. 1997 č. j. PSP-57/OSK-TČ/97, kterým mu byla podle § 66 odst. 1 tr.ř. uložena pořádková pokuta ve výši 1000 Kč. V postupu uvedených orgánů potom navrhovatel spatřuje porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si vyžádal spis Policie ČR, správy hl. m. Prahy, odboru stížností a kontroly, č. j. PSP-57/OSK-TČ-97, který je veden na základě trestního oznámení M. K., které je směrováno vůči nprap. J. N. V rámci zmíněného oznámení M. K. označil navrhovatele P. V. svědkem události, v důsledku které bylo oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, učiněno. Za těchto okolností byl navrhovatel podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a podle § 158 tr.ř. předvolán k podání vysvětlení. Navrhovatel se na předvolání dostavil, ale ještě před podáním vysvětlení došlo v hale budovy Policie ČR, v ulici Sdružení č. 1, Praha 4, ke konfliktu mezi ním a orgány policie. Následně byla navrhovateli shora zmíněným rozhodnutím podle § 66 tr.ř. uložena pořádková pokuta ve výši 1000 Kč. V odůvodnění tohoto rozhodnutí se potom uvádí, že navrhovatel se dostavil na uvedené místo k podání vysvětlení podle § 12 odst. 1 zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...