dnes je 17.7.2024

Input:

č. 88/2004 Sb. NSS, Stavební řízení: zásada koncentrace

č. 88/2004 Sb. NSS
Stavební řízení: zásada koncentrace
k § 36 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
k § 4 odst. 2 správního řádu
Koncentrační zásada vyjádřená v § 36 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, se vztahuje i na námitky obce obsahující nesouhlas obce s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Pokud obec jako účastník územního řízení uplatnila takovou námitku opožděně, nemůže stavební úřad z důvodu zachování zásady procesní rovnosti účastníků řízení (§ 4 odst. 2 spr. ř.) k takové námitce přihlížet.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 11. 2003, čj. 52 Ca 1/2003-77)
Věc: Společnost s ručením omezeným I. v H. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Pardubice ze dne 9. 12. 2002 bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, jímž byl podle ustanovení § 39 stavebního zákona zamítnut návrh na vydání územního rozhodnutí pro umístění staveb tří bytových domů a dalších staveb na pozemcích v katastrálním území O.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí žalobkyně mj. namítala, že ač správní orgán I. stupně stanovil lhůtu pro uplatnění námitek v územním řízení do 12. 7. 2002 a následně ji prodloužil do 19. 7. 2002, námitky obce O. jako jednoho z účastníků řízení byly podány až dne 26. 7. 2002, a tedy opožděně. Správní orgán I. stupně i žalovaný však k těmto námitkám přesto přihlédli. Tím bylo porušeno ustanovení § 36 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého mohou účastnící řízení uplatnit námitky ve stanovené lhůtě, přičemž k později uplatněným námitkám nebude v řízení přihlédnuto.
Podle názoru žalovaného, obsaženého ve správním spisu, stavební úřad nepochybil, když přihlédl k nesouhlasnému stanovisku obce O. k projektové dokumentaci i po termínu stanoveném stavebním úřadem k uplatnění námitek. Toto stanovisko mělo totiž pro stavební úřad zásadní význam, protože obec je účastníkem územního řízení hájícím důležité místní zájmy v lokalitě, kde měly být stavby umístěny.
Krajský soud napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení podle § 76 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 1 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Žalobou napadené rozhodnutí i jemu předcházející rozhodnutí správního orgánu I. stupně byla vydána v územním řízení podle § 32 a násl. stavebního zákona, v němž stavební úřad rozhoduje o vydání územního rozhodnutí. Pokud v tomto řízení stavební úřad upustí od ústního jednání, určí podle ustanovení § 36 odst. 2 stavebního zákona lhůtu, ve které mohou účastníci územního řízení uplatnit námitky. Současně účastníky upozorní, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V ustanovení § 36 odst. 2 stavebního zákona je tak zakotvena koncentrační zásada, podle které může účastník uplatnit námitky proti navrhovanému umístění stavby jen ve lhůtě určené správním orgánem. Pokud účastník územního řízení tuto lhůtu nedodrží a podá námitky po jejím marném uplynutí, nedává zákon správnímu orgánu možnost k takové námitce přihlédnout. Pouze v případě, že obsahem uplatněné námitky bude tvrzení o porušení kogentního předpisu hmotného nebo procesního
Nahrávám...
Nahrávám...