dnes je 15.7.2024

Input:

591/1992 Sb., Zákon České národní rady o cenných papírech, ve znění účinném k 30.6.2013, platné do 31.12.2013

č. 591/1992 Sb., Zákon České národní rady o cenných papírech, ve znění účinném k 30.6.2013, platné do 31.12.2013
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o cenných papírech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/1993 Sb.
(k 15.3.1993)
mění
331/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
259/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
61/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
doplňuje
152/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
70/2000 Sb.
(k 29.3.2000)
mění
307/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
mění
362/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (celkem 188 novelizačních bodů)
362/2000 Sb.
(k 25.7 2001)
(změněna přechodná ustanovení novelou 259/2001 Sb.)
362/2000 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 54 odst. 3
362/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 45b a 45c odst. 13, § 48b až 48i, § 72 odst. 12 (chybné neexistuje), § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a § 81c odst. 13
ÚZ 70/2001 Sb.
 
 
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
mění § 45 odst. 3
259/2001 Sb.
(k 25.7.2001)
mění § 10 odst. 3
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění 14 novelizačních bodů
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění 76 novelizačních bodů
308/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
vkládá nový § 80e
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 31.3.2003)
nepřímo, ruší novelizaci zákonem č. 501/2001 Sb.
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění 14 novelizačních bodů, zachovává znění platné k 31.3.2003
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 64 novelizačních bodů
čá. 154/2004 Sb.
 
 
ÚZ 490/2004 Sb.
 
 
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
ruší § 44b až 44i a pozn. č. 24a a 24b
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 34 mění odst. 11
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší v § 13 odst. 2, v § 31 v odst. 2 větu druhou; mění § 31 odst. 3, § 36 odst. 2, § 37a odst. 4
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 34 odst. 4, § 42 odst. 3 písm. b) a d)
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 42 odst. 1 a vkládá nový § 42a
134/2013 Sb.
(k 30.6.2013)
mění § 5, § 38 odst. 1 a 3; vkládá nový § 5a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) poukázky na akcie,2a) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7) , 8náložné listy,9) skladištní listy,10) a zemědělské skladní listy10a) .
(2)  Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
(3)  Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.6b)
§ 2
Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.
§ 3
(1)  Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon11) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.
(2)  Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.
(3)  Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na jméno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na řad.
§ 4
Náležitosti cenných papírů
(1)  Náležitosti cenných papírů stanoví zákon nebo jiný právní předpis.12)
(2)  Náležitostí zaknihovaných cenných papírů však není:
a)  jejich číselné označení,
b)  podpisy nebo jejich otisky,
c)  údaj o povolení příslušného státního orgánu.
(3)  Je-li podle zákona nutné rozlišit jednotlivé zaknihované cenné papíry, je osoba vedoucí jejich evidenci povinna pro tento účel číselné označení těmto jednotlivým cenným papírům z podnětu jejich emitenta přidělit.
§ 5
Vydávání cenného papíru
(1)  Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného papíru). Datum emise cenného papíru je datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Datum emise cenného papíru určí emitent, nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného.12c)
(2)  Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen „emitent”), platí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.1) , 3
(3)   Cenný papír, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro něj právním předpisem, je řádně vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při jeho vydání nebo že se nestal zákonem stanoveným způsobem majetkem svého prvního nabyvatele, byl-li první nebo kterýkoliv další nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír. Tím není dotčena odpovědnost osob, které porušily povinnosti při vydávání cenných papírů. Není-li prokázán opak, má se za to, že nabyvatel jednal v dobré víře.
(4)   Osoby, do jejichž práv bylo zasaženo vydáním cenných papírů postupem podle odstavce 4, mají právo na náhradu škody, jak vůči emitentovi, tak vůči
Nahrávám...
Nahrávám...