dnes je 15.7.2024

Input:

52/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny"), ve znění účinném k 1.1.2014

52/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny"), ve znění účinném k 1.1.2014
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
65/2004 F.z.
(k 1.1.2005)
text nahrazen v plném rozsahu
23/2009 F.z.
(k 1.1.2010)
text nahrazen v plném rozsahu
60/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 301
61/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 302
62/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 304
63/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 307
64/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 308
65/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 309
66/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 310
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny”)
1. Cíl
Cílem těchto Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny (dále jen „standardy”) je stanovit zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování za účelem dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek.
2. Obsah
 
Číslo
 
301
 
302
 
303
 
304
 
305
 
306
 
307
 
308
 
309
 
310
 
311
 
312
 
313
 
314
 
Český účetní standard č. 301
Účty a zásady účtování na účtech
1.  Základní ustanovení o účtech a zásadách účtování na účtech, směrné účtové osnově, účtovém rozvrhu, způsobech oceňování a použití účetních metod, sestavování účetní závěrky, inventarizaci majetku a závazků stanoví zákon a vyhláška a tyto standardy.
2.  Zrušen.
2.1.  Zrušen.
2.2.  Zrušen.
2.3.  Zrušen.
3.  Vnitropodnikové účetnictví
Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí účetní jednotka sama vnitřním předpisem.
4.  Zrušen.
4.1.  Zrušen.
5.  Okamžik uskutečnění účetního případu
5.1.  V oblasti veřejného zdravotního pojištění se okamžik uskutečnění účetního případu řídí zejména jinými právními předpisy pro oblast veřejného zdravotního pojištění1) ,2) . Okamžikem uskutečnění účetního případu je například den předání dokladů, které zakládají vznik pohledávky a jejího příslušenství nebo dluhu, jejich změnu nebo zánik, za plátci pojistného, poskytovateli zdravotních služeb a ostatními účastníky veřejného zdravotního pojištění.
5.2.  V případech, na které se nevztahuje předchozí bod, není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, se okamžikem uskutečnění účetního případu rozumí zejména den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu nebo den, ve kterém dojde ke splnění dluhu, inkasu pohledávky, k poskytnutí nebo přijetí zálohy nebo k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popřípadě o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky.
6.  Jiný právní předpis2) stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu, včetně postupu propočtu tohoto limitu.
Český účetní standard č. 302
Otevírání a uzavírání účetních knih
1.  Základní ustanovení o otevírání a uzavírání účetních knih stanoví zákon a vyhláška.
1.1.  Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových účtů (aktiva a pasiva) vykázané na konečném rozvažném účtu předcházejícího účetního období
Nahrávám...
Nahrávám...