dnes je 24.6.2024

Input:

47/2000 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

47/2000 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:
Čl. I
 
Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190
Č. j.: 282/84 058/2000
 
ze dne 10. listopadu 2000
(1)  Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven.
(2)  Změny podle odstavce 1 tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 opatření č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000
Opatření č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, opatření č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996 a opatření č. j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, se mění takto:
Čl. I
Změna přílohy
Účtová osnova pro pojišťovny
a) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
1. V názvu účtu 321 se slova „upsané základní jmění” nahrazují slovy „upsaný základní kapitál”.
b) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. V názvu účtové skupiny 40 se slovo „jmění” nahrazuje slovem „kapitál”.
2. V názvu účtu 401 se slovo „jmění” nahrazuje slovem „kapitál”.
3. V názvu účtu 441 se slova „pojistné jiných období” nahrazují slovy „nezasloužené pojistné”.
4. Název účtu 446 zní: „Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník”.
5. Název účtu 445 zní: „Vyrovnávací rezerva”.
6. V názvu účtu 449 se slova „Ostatní technické” nahrazují slovem „Jiné”.
c) V účtové třídě 5 - Náklady
1. V názvu účtů 505, 506, 523, 524 se slova „pojistné jiných období” nahrazují slovy „nezasloužené pojistné”.
2. V názvu účtů 507, 508, 529, 531 se slova „ostatních technických” nahrazují slovem „jiných”.
3. V názvu účtu 509 se slova „rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik” nahrazují slovy „vyrovnávací rezervy”.
d) V účtové třídě 6 - Výnosy
1. V názvu účtů 605, 606, 623, 624 se slova „pojistné jiných období” nahrazují slovy „nezasloužené pojistné”.
2. V názvu účtu 607, 608, 629, 631 se slova „ostatních technických” nahrazují slovem „jiných”.
3. V názvu účtu 609 se slova „rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik” nahrazují slovy „vyrovnávací rezervy”.
e) V účtové třídě 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
1. Zřizuje se účtová skupina „73” pro podrozvahové účty, pro které název účtových skupin zní: „72 a 73 - Podrozvahové účty”.
Čl. II
Změna přílohy
Postupy účtování pro pojišťovny část A.
Obecná ustanovení
1. V čl. I odst. 1 v poznámce pod čarou č. 5 se na konci doplňují slova „a zákona č. 227/1997 Sb.”.
2. V čl. I odst. 1 poznámka pod čarou č. 6 zní: „6) § 21 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon
Nahrávám...
Nahrávám...