dnes je 18.7.2024

Input:

č. 411/2004 Sb. NSS, Advokacie: důvody pro zrušení ustanovení advokáta

č. 411/2004 Sb. NSS
Advokacie: důvody pro zrušení ustanovení advokáta
k § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
Skutečnost, že advokát nemá sídlo ve stejném okrese jako klient, jemuž byl ustanoven, není důvodem pro zrušení jeho ustanovení podle § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Tímto důvodem rovněž není pracovní vytíženost, pro niž není advokát schopen poskytnout klientovi kvalitní právní služby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2004, čj. 7 Azs 174/2004-51)
Věc: Prof. Dr. JUDr. Karel E., advokát se sídlem v R, za účasti A) Mykhayla M. (Ukrajina), t. č. Věznice Horní Slavkov, a B) Ministerstva vnitra, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení o ustanovení zástupce.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 4. 2004 ustanovil stěžovatele zástupcem účastníka A) pro řízení o jeho kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 2. 2004.
Proti tomuto usnesení podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost a jako důvod jejího podání uvedl, že v seznamu advokátů měl evidované sídlo na adrese S., ulice J. 1628, a z tohoto důvodu mj. došlo k jeho ustanovení zástupcem účastníkovi A), který je t. č. ve věznici v Horním Slavkově. Registrovaný údaj o stěžovatelově sídle však neodpovídá skutečnosti, neboť stěžovatel má již delší dobu sídlo na adrese P., ulice P. 9. Oznámení o této změně zaslal stěžovatel České advokátní komoře (dále jen „ČAK“) dne 14. 5. 2004 a změna zápisu sídla advokáta v registru ČAK má deklaratorní povahu. Stěžovatel také poukázal na to, že je zaměstnancem Západočeské univerzity v P., kde působí jako vedoucí katedry obchodního práva s týdenním úvazkem 42,5 hod. V P. stěžovatel rovněž bydlí. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není advokátem v S. Pro dokreslení celé situace stěžovatel uvedl, že jej váže povinnost vypracovat návrh rekodifikace občanského zákoníku v termínu, který si vyžaduje každodenní práci. S ohledem k tomu všemu je jasné, že se zastupování účastníka A) objektivně nemůže věnovat tak, jak by bylo třeba. Není s to prosazovat jeho práva, resp. poskytnout mu právní pomoc způsobem zaručeným v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, což samo implikuje porušení práva účastníka A) na spravedlivý proces. Proto
Nahrávám...
Nahrávám...