dnes je 15.7.2024

Input:

č. 322/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: doručování; opožděná kasační stížnost

č. 322/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: doručování; opožděná kasační stížnost
k § 106 soudního řádu správního k § 29 občanského soudního řádu
Ustanovil-li soud žalobci, jehož pobyt nebyl znám, opatrovníka (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.) a jemu doručil rozsudek, počíná lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) běžet ode dne doručení rozsudku opatrovníkovi. Pro běh lhůty k podání kasační stížnosti je právně bezvýznamné, že žalobce si později (po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti) rozsudek u soudu sám vyzvedl. Kasační stížnost, která byla podána ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy si žalobce rozsudek u soudu sám vyzvedl, je třeba odmítnout jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b)s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31.5. 2004, čj. 3 Azs 130/2004-33)
Věc: N. D. T. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí, kterým žalobci nebyl udělen azyl. Vzhledem k tomu, že pobyt žalobce nebyl dlouhodobě znám, i když byl několikrát ověřován, a žalobci nebylo možno rozsudek soudu doručit, soud mu
Nahrávám...
Nahrávám...