dnes je 28.5.2024

Input:

č. 306/2004 Sb. NSS, Účastenství v řízení o stanovení zóny havarijního plánování

č. 306/2004 Sb. NSS
Účastenství v řízení o stanovení zóny havarijního plánování
k § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
k § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Jsou-li v rozhodnutí správního orgánu o stanovení zóny havarijního plánování [ § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb., atomového zákona] stanovena pouze opatření na ochranu obyvatelstva, a nikoliv i na ochranu životního prostředí, nemá občanské sdružení (§ 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) ve správním řízení postavení účastníka řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.3. 2004, čj. 6 A 68/2000-53)
Věc: Občanské sdružení J. v Č. proti Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost o vymezení zóny havarijního plánování.

Rozhodnutím ze dne 5. 8. 1997 stanovil Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále též „Úřad“) žadateli - akciové společnosti Č. - zónu havarijního plánování, a to hranici vnější části zóny havarijního plánování a hranici vnitřní části zóny havarijního plánování. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, který předsedkyně Úřadu zamítla dne 26. 11. 1997. Její rozhodnutí však Vrchní soud v Praze k žalobě stávajícího žalobce dne 17. 12. 1999 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
Předsedkyně Úřadu rozklad znovu projednala a jako nepřípustný jej dne 17. 7. 2000 zamítla; žalobce totiž podle jejího názoru nebyl účastníkem řízení. Usoudila tak zejména proto, že stanovením zóny havarijního plánování žádné zájmy ochrany přírody a krajiny dotčeny nebyly. Jako další okolnost vylučující použití zákona č. 114/1992 Sb. uvedla skutečnost, že tento zákon se v § 90 odst. 4 vymezuje jako zvláštní zákon ve vztahu k určitým předpisům, přičemž zákon č. 18/1997 Sb. zde uveden není, resp. není tu odkaz na právní předpisy, které mu předcházely.
Žalobou podanou k Vrchnímu soudu v Praze dne 1. 8. 2000 se žalobce domáhal zrušení posledně uvedeného rozhodnutí; namítal, že mu bylo upřeno právo být účastníkem řízení, ač prokazatelně splnil veškeré požadavky předepsané ustanovením § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a měl být účastníkem proběhnuvšího řízení. Žalobce navíc svým dopisem ze dne 23.9.1996 řádně požádal Úřad, aby jej informoval o zahajovaných řízeních; o zahájení tohoto řízení však informován nebyl.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, zjistil nahlédnutím do správního spisu, že stanovení hranice vnější části zóny havarijního plánování představuje určení opatření, která budou prováděna k informování orgánů a organizací a k varování obyvatelstva, a opatření nezbytná k zabezpečení ukrytí, jódové profylaxi a regulaci pohybu osob v rozsahu území daném plochou kruhu o poloměru 13 km se středem určeným kontejnmentem 1. bloku jaderné elektrárny a územím obcí, které se nacházejí na hranici uvedeného kruhu. Stanovení hranice vnitřní části zóny havarijního plánování znamená určení opatření k přípravě a provedení evakuace obyvatelstva v rozsahu území daném plochou kruhu o poloměru 5 km se středem určeným kontejnmentem 1. bloku jaderné
Nahrávám...
Nahrávám...