dnes je 17.7.2024

Input:

č. 291/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: žalobní legitimace

č. 291/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: žalobní legitimace
k § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 65 soudního řádu správního
Žalobce jako občanské sdružení splňující podmínky stanovené zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mohl ve stavebním řízení uplatňovat všechna práva účastníka tohoto řízení. Žalobcovu žalobní legitimaci v řízení o žalobě proti stavebnímu povolení zakládají jeho procesní práva ve správním řízení; žalobce proto může namítat nezákonnost rozhodnutí správního orgánu jen potud, tvrdí-li, že ve správním řízení byla zkrácena jeho procesní práva takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.3. 2004, čj. 28 Ca 444/2001-100)
Věc: Občanské sdružení S. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy, za účasti zúčastněné osoby - akciové společnosti A. v P, o stavební povolení.

Obvodní úřad městské části Praha 2 (dále jen „stavební úřad“) vydal svým rozhodnutím ze dne 2.10. 2000 stavební povolení na novostavbu čtyř bytových domů včetně podzemních garáží, přípojek inženýrských sítí a sadových úprav, jakož i stavby inženýrských sítí a přípojek na pozemcích v katastrálním území V. (dále jen „stavba“). Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 13. 7. 2001 změnil rozhodnutí stavebního úřadu tak, že z výroku rozhodnutí vypustil číslo jednoho z pozemků, text tohoto znění: „přeložku veřejné kanalizace v ulici N.“, a dále vypustil podmínky pro provedení stavby č. 13, 18, 39 a 40.
Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí stavebního úřadu vydaného v I. stupni. V žalobě vznesl řadu žalobních námitek; soud však žádné z nich nepřisvědčil.
Ze zúčastněných osob se jednání účastnil právní zástupce zúčastněné osoby - akciové společnosti A., který zejména poukázal na to, že žalobce neměl být brán za účastníka správního
Nahrávám...
Nahrávám...