dnes je 18.7.2024

Input:

254/2004 Sb., Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 254/2004 Sb., Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004
o omezení plateb v hotovosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
303/2008 Sb.
(k 19.8.2008)
mění § 5 a 6; vkládá nový § 6a, nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 2 písm. a); ruší část druhou
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 1 a § 4 odst. 1
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 2 písm. c)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6a
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
§ 6a odst. 5
261/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 1, § 2, § 3 a § 4
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění název zákona a § 3 odst. 2 písm. a)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 6a; ruší § 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zákon o omezení plateb v hotovosti
§ 1
Účel zákona
Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen „osoby”) povinny provést platbu prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu (dále jen „peněžní ústav”), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,
b)  bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.
(2)  Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
a)  vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
b)  výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
c)  předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
d)  zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
e)  předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
f)  předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
g)  předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.
Bezhotovostní platby
§ 3
(1)  Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné
a)  navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
b)  osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí;

přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.
(2)  Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na
a)  platby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění uskutečňovaných podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
b)  povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
c)  platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,
d)  platby
Nahrávám...
Nahrávám...