dnes je 17.7.2024

Input:

222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky, ve znění účinném k 23.7.2023

č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky, ve znění účinném k 23.7.2023
ZÁKON
ze dne 14. září 1999
o zajišťování obrany České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 31 až 38, § 73 a 73a; ruší § 39, § 40 a přílohy
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 59 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 6 a ruší část jedenáctou
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 6, § 31, § 33, § 43, § 44, § 47, § 49, § 51; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 6, § 47 a § 51; nové přechodné ustanovení
178/2023 Sb.
(k 23.7.2023)
mění § 6, § 33, § 44, § 64, § 66, § 67, § 68; vkládá § 44a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky (dále jen „obrana státu”) před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním obranném systému.
(2)  Pracovní povinnost je povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a které jsou tyto fyzické osoby povinny konat v místě a podle potřeb zajišťování obrany státu i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.
(3)  Pracovní výpomoc je povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4)  Věcnými prostředky jsou movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít v zájmu zajišťování obrany státu.
(5)  Poskytováním údajů a informací se rozumí povinnost právnických a fyzických osob poskytnout na výzvu správních úřadů a územních samosprávných celků údaje a informace o věcných prostředcích, které vlastní, o výrobních programech a výrobních kapacitách, o kvalifikaci svých zaměstnanců, o zdravotní způsobilosti fyzických osob povolávaných k pracovní povinnosti a pracovní výpomoci, kterých lze využít při přípravě zajišťování obrany státu, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu; fyzické osoby jsou povinny sdělit údaje o svém vzdělání a o svém zdravotním stavu.
(6)  Operační přípravou státního území je souhrn opatření vojenského, ekonomického a obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva.
(7)  Subjektem hospodářské mobilizace se rozumí podnikatel, který se zavázal za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu dodávat výrobky, práce nebo služby nezbytné pro zajištění ozbrojených sil a ozbrojených sborů a byl jím jmenován.
(8)  Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a
Nahrávám...
Nahrávám...