dnes je 15.7.2024

Input:

2/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání

2/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Opatření,
kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Vlasáková, tel. 5704 4252
Č. j. 281/89 755/2001
 
ze dne 20. prosince 2001
(1) Tímto opatřením se upravují některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání1)  .
(2)  Úprava postupů účtování při konkursu a vyrovnání vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
V účetních obdobích započatých před účinností tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.
Čl. III
Tímto opatřením se zrušuje
1. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování při konkursu a vyrovnání, čj. V/37 270/1993, ze dne 22. 6. 1993,
2. Opatření Ministerstva financí, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání, č. j. 281/91 646/2000 ze dne 10. 11. 2000.
Čl. IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok , v. r.
 
Příloha
Úprava některých postupů účtování při konkursu a vyrovnání
Čl. I
Vyrovnání
(1) Ke dni předcházejícímu den účinnosti usnesení soudu o povolení vyrovnání sestaví účetní jednotka, které bylo soudem povoleno vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu 1) (dále jen „dlužník”) mezitímní účetní závěrku 2).
(2) Ke dni účinnosti usnesení o potvrzení vyrovnání zaniká dlužníkova povinnost splnit věřitelům část závazku, k jejímuž plnění nebyl povinen podle obsahu vyrovnání. K tomuto dni vyúčtuje dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu mimořádných výnosů; dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.
(3) Odepsané závazky je dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést tři roky od účinnosti usnesení soudu o potvrzení vyrovnání na podrozvahových účtech3).
Čl. II
Nucené vyrovnání
(1) Je-li den účinnosti usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu 4), uzavře účetní jednotka, které bylo povoleno nucené vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen „úpadce”), účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k tomuto dni účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.
(2) Není-li usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví ke dni účinnosti potvrzení nuceného vyrovnání mezitímní účetní závěrku.
(3) Je-li den účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti rozhodnutí soudu o zrušení konkursu4), uzavře úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví,
Nahrávám...
Nahrávám...