dnes je 23.7.2024

Input:

14/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě

č. 14/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta.
Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Evropská sociální charta podepsána ve Štrasburku dne 27. května 1992.
Dne 1. ledna 1993 dopisem ministra zahraničních věcí Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, depozitáři Charty, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za signatářský stát Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961. Dne 30. června 1993 Výbor ministrů Rady Evropy na 496. zasedání delegátů ministrů potvrdil, že Česká republika je považována za signatářský stát Evropské sociální charty.
S Chartou vyslovil souhlas Parlament České republiky, prezident republiky Chartu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy dne 3. listopadu 1999.
Při ratifikaci Charty bylo učiněno následující prohlášení:
„V souladu s článkem 20 Evropské sociální charty:
1.  Česká republika se zavazuje, že bude sledovat cíle uvedené v části I Charty;
2.  Česká republika se považuje být vázána těmito ustanoveními Charty:
Článek 1 odstavce 1, 2, 3
Článek 2 odstavce 1, 2, 3, 4, 5
Článek 3 odstavce 1, 2, 3
Článek 4 odstavce 2, 3, 4, 5
Článek 5
Článek 6 odstavce 1, 2, 3, 4
Článek 7 odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Článek 8 odstavce 1, 2, 3, 4
Článek 11 odstavce 1, 2, 3
Článek 12 odstavce 1, 2, 3, 4
Článek 13 odstavce 1, 2, 3, 4
Článek 14 odstavce 1, 2
Článek 15 odstavec 2
Článek 16
Článek 17
Článek 18 odstavec 4
Článek 19 odstavec 9.”
Evropská sociální charta vstoupila v platnost na základě svého článku 35 odst. 2 dne 26. února 1965. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením odstavce 3 téhož článku dne 3. prosince 1999.
Anglické znění Charty a její překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.
PŘEKLAD
EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA
(Turín, 18. října 1961)

Preambule
Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy,
majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany a uskutečnění ideálů a principů, které jsou jejich společným dědictvím, a usnadnění jejich hospodářského a sociálního pokroku, zejména zachováním a dalším naplňováním lidských práv a základních svobod,
majíce na zřeteli, že v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950 a v Protokolu k ní podepsaném v Paříži dne 20. března 1952 členské státy Rady Evropy souhlasily s tím, že zajistí svému obyvatelstvu občanská a politická práva a svobody stanovené v Úmluvě a Protokolu,
majíce na zřeteli, že užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace z důvodu rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického názoru, národního původu nebo sociálního původu,
jsouce rozhodnuty společně vynaložit veškeré úsilí ke zlepšení životní úrovně a na podporu sociálního blahobytu jak městského, tak venkovského obyvatelstva prostřednictvím příslušných institucí a činností,
Nahrávám...
Nahrávám...