dnes je 8.8.2022

DPH pro manažery s. r. o.Archiv

9.5.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem manažera je obchodní vedení firmy na nejvyšší „konečné” úrovni jejího strategického i operativního řízení. Obrazně řečeno točí kormidlem, aby s. r. o. plula ke světlým zítřkům a vyhnula se hrozbám Charybdy a Scylly. Nemůže se rozptylovat topením…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové přiznáníGarance

5.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání právnických osob se podává za okolností vymezených v § 38m ZDP. Obecně je možné konstatovat, že daňové přiznání je s. r. o. povinna podat vždy, i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta. Je tedy…

Přístupné pro: Start | Plus

Položky odčitatelné od základu daněGarance

4.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně lze dále snížit o odčitatelné položky, kterými jsou daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. Základ daně lze dále snížit o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na stanovené, zpravidla…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové a nedaňové nákladyGarance

3.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další úpravy, které je nutné provést, spočívají ve vyloučení těch nákladů, které jsou sice ve výsledku hospodaření obsaženy, ale do daňového základu nepatří, a naopak promítnutí těch nákladů, které do základu daně patří, ale součástí výsledku hospodaření, a…

Přístupné pro: Start | Plus

Příjmy osvobozené od daně z příjmůGarance

3.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším kroku je nutné ze základu daně vyloučit příjmy, které sice předmětem daně z příjmů jsou, ale zároveň jsou od této daně osvobozené. V případě poplatníků právnických osob jsou tyto příjmy vymezené v § 19 a § 19b ZDP. Obecně je možné konstatovat, že…

Přístupné pro: Start | Plus

Poplatník daně z příjmů, zdaňovací obdobíGarance

3.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Společnost s ručením omezeným je v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) ZDP poplatníkem daně z příjmů právnických osob.…

Přístupné pro: Start | Plus

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2021Garance

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2021 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 1. 4. 2021. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Start | Plus

Kupní smlouva na nemovitou věc - daňové hlediskoGarance

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu DPH je při prodeji nemovité věci nutné dobře posoudit, zda se jedná o plnění, které je zdanitelné, tedy s povinností uplatnit daň na výstupu, nebo o plnění, které je osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Je tedy nutné rozhodnout,…

Přístupné pro: Start | Plus

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmůArchiv

5.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovování základu daně z příjmů fyzických osob mají u řady příjmů poplatníci dvě možnosti, jak uplatnit daňové náklady či výdaje. Buď je mohou uplatňovat ve skutečné výši anebo paušálně procentem z příjmů. Kromě toho mohou uplatňovat paušální výdaje v…

Přístupné pro: Start | Plus

Položky odčitatelné od základu daněArchiv

4.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Přístupné pro: Start | Plus

Termín podání daňového přiznáníArchiv

2.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny pro podání daňového přiznání jsou obecně stanoveny v § 136 DŘ, jednotlivé daňové předpisy mohou termín stanovit jinak (tato speciální úprava má potom přednost před úpravou obecnou). Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje…

Přístupné pro: Start | Plus

Ručení příjemce zdanitelného plněníGarance

11.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut ručení plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, je obsažen v § 109 ZDPH. Tato úprava tedy vymezuje případy, kdy odběratel – plátce DPH ručí za daň, pokud by ji dodavatel neodvedl.…

Přístupné pro: Start | Plus

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osobaGarance

8.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut nespolehlivého plátce je další z řady nástrojů na boj proti daňovým únikům v oblasti DPH. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. Tuto…

Přístupné pro: Start | Plus

Správa daněGarance

3.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 99 ZDPH, základním zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní měsíc s výjimkou případů vymezených v § 99a a § 99b ZDPH. Smyslem této úpravy má být zejména snaha zajistit častější možnost kontroly vykazovaných údajů plátci v daňových přiznáních, a to…

Přístupné pro: Start | Plus

Režim přenesení daňové povinnostiArchiv

4.5.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významný nástroj v boji s daňovými úniky v oblasti DPH představuje režim přenesení daňové povinnosti. Tento režim je upraven v § 92a až 92i ZDPH. Principem při uplatnění tohoto režimu je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na…

Přístupné pro: Start | Plus

Nárok na odpočet daněGarance

4.5.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet daně je velmi důležitou součástí celého systému DPH, jeho podmínky jsou upraveny v § 72 až § 79d ZDPH. Výše nároku na odpočet příznivě ovlivňuje výši daně, kterou je plátce povinen státu odvést, na druhou stranu posuzování nároku na odpočet a…

Přístupné pro: Start | Plus

Den uskutečnění zdanitelného plněníGarance

30.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správné stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”) má pro plátce mimořádný význam, protože tento den určuje, kdy je plátce povinen přiznat daň na výstupu. Často se jedná o poměrně složitý proces a správné řešení nabývá na významu zejména…

Přístupné pro: Start | Plus

Místo plněníGarance

24.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že řada a. s. bude účastníkem transakcí s mezinárodním prvkem, bude nutné správně stanovit místo plnění, a tedy místo, kde bude z příslušné transakce vybírána…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové subjektyGarance

20.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Předmět daněGarance

10.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět daně je podrobně vymezen v § 2 ZDPH. Předmětem daně podle českého zákona o dani z přidané hodnoty, a tedy s dopadem do české DPH je:

Přístupné pro: Start | Plus

Právní úpravaGarance

10.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke dni vstupu České republiky do EU byl přijat nový zákon upravující oblast DPH, a to zákon č. 235/2004 Sb., který v plné míře nahradil předchozí zákon č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodujícím motivem pro přijetí nového zákona bylo sladění…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Uplatnění nároku na náhradu vynaložených výdajů a ušlého zisku podle § 107 DŘGarance

1.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žádost o delegování místní příslušnosti správce daně podle § 18 DŘGarance

1.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

12.9.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Postupně se tato možnost rozšiřuje, protože co největší využití tohoto institutu je cílem Finanční…

Přístupné pro: Start | Plus

Dodatečné daňové přiznání podle § 141 DŘGarance

15.6.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Příjmy s. r. o., které jsou předmětem daně z příjmuArchiv

16.1.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutné si uvědomit, že zisk s. r. o. je zdaňován na dvou úrovních, nejdříve u samotné s. r. o. daní z příjmů právnických osob a následně u společníka jako podíl na zisku, kdy záleží, zda je společník právnickou nebo fyzickou…

Přístupné pro: Start | Plus

Sankce v daňovém řízení a možnost jejich prominutíGarance

9.1.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud daňový subjekt nesplní v daňovém řízení nějakou svou povinnost, a to ať peněžité nebo nepeněžité povahy, potom následuje odpovídající sankce jako trest za toto porušení. Následky porušení povinností při správě daně jsou vymezeny v § 246 až 254 DŘ.…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Námitka nesprávnosti potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 159 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žádost o stanovení záloh jinak podle § 174 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 151 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...