dnes je 28.1.2023

Praktické informace - Daňový kalendář

leden 2023

2.1.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za listopad 2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za listopad 2022
6.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2022
9.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2022
10.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o vstupu poplatníka do "paušálního režimu" pro zdaňovací období od roku 2023 (pro OSVČ splňující podmínky dle § 2a ZDP). Pozn. týká se OSVČ, které chtějí využít "Paušální daň" od roku 2023. V tomto zjednodušeném režimu OSVČ platí pouze paušální zálohy zahrnující platby na důchodové a zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických osob, nevzniká jim povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o dobrovolném vystoupení poplatníka z "paušálního režimu" pro zdaňovací období od roku 2023
17.1.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za prosinec 2022 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 13. ledna
19.1.2023
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za leden
20.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za leden
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za prosinec 2022
24.1.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
25.1.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za prosinec 2022 (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za prosinec 2022 (u plátců, kteří dodali zboží, přemístili zboží z tuzemska do jiného členského státu EU nebo poskytnuli službu s místem plnění v jiném členském státě EU - viz § 102 odst. 1 ZDPH anebo přemístili zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu EU - viz § 102 odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly službu s místem plnění v jiném členském státě EU dle § 9 odst. 1 ZDPH nebo dodaly zboží jako prostřední osoba v rámci třístranného obchodu - viz § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU)
 • plátci DPH: úhrada DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: úhrada DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
30.1.2023
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě daně silniční za zdaňovací období 2022 (pozn. v roce 2022 došlo k výraznému omezení předmětu silniční daně a ta se již pro rok 2022 týká pouze vozidel kategorie N2 a N3 a jejich přípojných vozidel kategorie O3 a O4, tzn. za vozidla do 3,5t již není nutné podávat daňové přiznání za rok 2022)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za prosinec 2022
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za IV. čtvrtletí 2022
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za prosinec 2019 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za IV. čtvrtletí 2019
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za leden (pozn. dochází ke změně výše minimální zálohy OSVČ, avšak platí-li OSVČ zálohy stanovené z minimálního vyměřovacího základu, nová výše záloh je stanovena až od měsíce následujícího po podání Přehledu)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za leden (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na I. čtvrtletí 2023
31.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2022
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za leden(pozn. dochází ke změně výše minimální zálohy OSVČ, avšak platí-li OSVČ zálohy stanovené z minimálního vyměřovacího základu, nová výše záloh je stanovena až od měsíce následujícího po podání Přehledu)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za leden (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na I. čtvrtletí 2023
 • může se Vás týkat: podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 (pozn. v roce 2022 došlo k výraznému omezení předmětu silniční daně a ta se již pro rok 2022 týká pouze vozidel kategorie N2 a N3 a jejich přípojných vozidel kategorie O3 a O4, tzn., za vozidla do 3,5 t již není nutné podávat daňové přiznání za rok 2022)
 • může se Vás týkat: podání přiznání k dani z nemovitých věcí na kalendářní rok 2023 (u poplatníků, u nichž nastaly změny ve skutečnostech rozhodných pro výši daně z nemovitých věcí). Platí vyjma případů, kdy o návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebylo rozhodnuto do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad nebo ve kterém v případě dědictví zůstavitel zemřel (v takovém případě končí lhůta koncem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zapsání vkladu nebo u dědictví nabylo právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení)
 • může se Vás týkat: úhrada daně silniční za zdaňovací období roku 2022
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2022
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • plátci DPH: oznámení správci daně o změně zdaňovacího období pro rok 2023 z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období pro plátce, kterým zákon umožňuje čtvrtletní zdaňovací období - viz § 99a ZDPH
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období prosinec 2022
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období IV. čtvrtletí 2022
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za prosinec 2022
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za IV. čtvrtletí 2022
Nahrávám...
Nahrávám...