dnes je 28.9.2022

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o ukončení nájmu bytu dle § 2285 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.22.2
Vzor s výkladem - Dohoda o ukončení nájmu bytu dle § 2285 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU BYTU

Smluvní strany:

Manželé

Ing. Josef Mikuš

r. č. 590316/5005

a

Mgr. Libuše Mikušová

r. č. 655602/6082

oba bytem Přádelná 1203/40, Praha 4, PSČ 140 00

(dále jen „pronajímatelé”)

a

Ing. Vladimír Kutaj

r. č. 780422/7475

bytem Válkova 17, Praha 5

(dále jen „nájemce”)

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 2285 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení nájmu bytu

(dále jen „dohoda”):

Článek I

1.1 Pronajímatelé jsou vlastníky bytu č. (č. p./č. jednotky) 687/28, umístěného ve 4. podlaží domu – budovy č. p. 687 na adrese Jonášova 687/4, Praha 4, postavené na pozemku p. č. 60/5, vše v k. ú. Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Vlastnické právo pronajímatelů k výše uvedené bytové jednotce je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Praha, na listech vlastnictví č. 1481 a č. 2816 pro k. ú. Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „byt”).

1.2 Byt sestává ze dvou místností a dále předsíně a sociálního zázemí (kuchyňský kout, WC, sprcha), o celkové výměře 50 m2, se základním vybavením.

Článek II

2.1 Nájemce tímto prohlašuje, že výše uvedený byt užívá na základě smlouvy o nájmu bytu, která byla mezi pronajímateli a nájemcem uzavřena dne 17. 1. 2014 a ke které byl současně sepsán předávací protokol.

2.2 Pronajímatelé a nájemce sjednávají skončení nájmu bytu dohodou, a to ke dni 15. 12. 2014, ke kterému je také nájemce povinen předat pronajímatelům byt vyklizený a předat klíče od bytu.

2.3 O předání bytu bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, ve kterém bude popsán stav předávaného bytu a zároveň stav jednotlivých měřičů energií. Pronajímatel je povinen neprodleně zajistit převod měřidel z nájemce na pronajímatele. Nájemce je povinen za tímto účelem poskytnout pronajímateli veškerou součinnost. V případě, že tak pronajímatel neučiní nejpozději do 10 dnů ode dne předání bytu, je nájemce oprávněn měřidla odhlásit.

Článek III

3.1 Pronajímatelé prohlašují, že ke dni podpisu této dohody evidují vůči nájemci následující nedoplatky:

a) nedoplatky na nájemném ve výši ……………….. Kč (nájem za měsíce ………………..),

b) nedoplatky na zálohách na úhradu za plnění poskytovaná s

Nahrávám...
Nahrávám...