dnes je 14.11.2019
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

9.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

 

 

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

 • míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV,
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €,
 • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.

Termín: Příjem žádostí o podporu probíhá do 15. 1. 2020.

Úspory energie– výzva V.

Zaměření dotačního titulu:

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR,
 • míra podpory u projektu: a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZVb) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZVc) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV,
 • míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení: a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZVb) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZVc) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Příjemci podpory:

malé a střední podniky („MSP“).

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

 

Technologie– výzva X.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Míra podpory

míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků,

dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky („MSP“).

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019

 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjemci podpory:

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“).

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020

Inovační vouchery - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Míra podpory

 • podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.
 • v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Příjemci podpory: Malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 6. 2020.

 

Smart grids I – Výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Míra podpory:

míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV,

míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV (v režimu de minimis),

maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Příjemci podpory:

malé a střední podniky („MSP“)

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020

 

Spolupráce - Klastry – výzva VI.

Zaměření dotačního titulu:Tato výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Míra podpory

 • absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč,
 • absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč; 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč,
 • absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry,
 • absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1c) a 3.1d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 Kč pro rozvinuté klastry, 3 000 000 Kč pro nezralé klastry.

Příjemci podpory:

 • podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 11. 2019.

 

Nemovitosti - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu.

Veřejné peníze budou