dnes je 15.7.2020

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

  

Inovační vouchery - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Míra podpory

 • podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.
 • v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Příjemci podpory: Malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 6. 2020.

 

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Míra podpory:

 • minimální výše podpory jsou 2 mil. Kč a pro žadatele je tedy nutná instalace řádově stovek panelů s počáteční investicí alespoň 4 mil. Kč,
 • maximální výše podpory je 50 mil. Kč,
 • malý podnik – 80 % ZV,
 • střední podnik – 70 % ZV,
 • velký podnik – 60 % ZV.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky,
 • velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 8. 2020.

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita - výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Míra podpory

Míra podpory pro kategorie vozidel M1:

 1. a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV,
 2. b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV,
 3. c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 20 % ZV.

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2:

 1. a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV,
 2. b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV,
 3. c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.

Minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.:

Příjemci podpory:

O finanční podporu může žádat podnikatelský subjekt – malý, střední a velký podnik oprávněný k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 06. 01. 2020 – 8:00 do 28. 05. 2020 – 15:00.

 

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny - výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Míra podpory:

 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč.
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat podnikatelský subjekt – malý, střední a velký podnik oprávněný podnikat v ekonomické činnosti, která odpovídá realizaci projektu,
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 06. 01. 2020 – 8:00 do 28. 05. 2020 – 15:00.

 

Vysokorychlostní internet – Výzva VII.

Zaměření dotačního titulu: Tento dotační titul přinese finance na vybudování aktivní i pasivní infrastruktury, nákup existující fyzické infrastruktury či sítě, rozvedení sítě aj. Z dotace je možné pokrýt i stavební a inženýrské práce související s výstavbou nebo výdaje na aktivní prvky sítě NGA. Program vysokorychlostní internet je zaměřen na podporu rozšíření moderní infrastruktury umožňující spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací prostřednictvím přístupové sítě nové generace v lokalitách, ve kterých dosud není tento přístup zajištěn. Cílem výzvy je pokrýt 10 % území České republiky, které je relativně řídce osídlené vysokorychlostním internetem, a umožnit tak lidem v podporovaných oblastech přístup ke stejným službám jako mají jejich spoluobčané v oblastech pro investory atraktivních.

Výše podpory:

 • výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 - 200 mil. Kč

Míra podpory:

 • míra podpory je až 75 % bez ohledu na velikost podniku,
 • příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení každé etapy projektu,
 • rozhodujícími faktory pro míru podpory jsou:
 • procento efektivního pokrytí oblasti,
 • technická úroveň navrženého řešení,
 • velikost požadované dotace za přípojku.

Příjemci podpory:

 • odporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Sídlo firmy může být v Praze (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, ale skutečné místo realizace projektu),
 • příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty i fyzické osoby podnikající, které mají oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunikací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti.

Termín: Žádosti o podporu budou otevřeny 1. 4. 2020 a jsou přijímány do 8. 7. 2020.

 

Partnerství znalostního transferu – Výzva VI.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpora spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi. Díky této formě spolupráce nepřijde vniveč úsilí výzkumníků a soukromý sektor získá přístup k cenným znalostem a technologiím.

Výše podpory:

 • Celková alokace výzvy by měla dosáhnout až 150 mil. Kč.
 • Výše podpory na jednotlivé projekty bude upřesněna po vyhlášení výzvy.

Příjemci podpory:

 • dotace v tomto programu je určena podnikům, podnikatelským seskupením a také organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace.

Termín: Žádosti o podporu budou otevřeny 9. 3. 2020 a jsou přijímány do 30. 6. 2020.

 

Marketing – výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Míra podpory:

 • celková alokace: 200 mil. Kč
 • rozmezí podpory: 0,2 - 4 mil. Kč,
 • procento podpory: 50 %.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Příjem projektů do žádosti o podporu bude otevřen od června tohoto roku.

Technologie COVID 19

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na výrovu zdravotnických prostředků. Předmětem dotace je pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

Míra podpory

 • výše dotace se pohybuje v rozmezí 250 tis. - 20 milionů Kč na jeden projekt.

Příjemci podpory:

Malé a střední podniky, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku.

Termín: Žádosti o podporu budou otevřeny od 4. 5.2020. Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020 do  5. 6. 2020.

Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Všichni uživatelé DTM.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 5. 2020 do 16. 4. 2021.

 

Vysokorychlostní internet – Výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických