dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 73/1999 SbNU, sv.14, K právu na spravedlivý procesK právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 73

II. ÚS 445/98

K právu na spravedlivý proces
K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

Při zkoumání práva na projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je třeba vzít v úvahu nejen chování, resp. nečinnost na straně soudu, ale též chování účastníka, pokud jde o jeho přístupy, a konečně půjde i o složitost samotného předmětu sporu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 12. května 1999 sp. zn. II. ÚS 445/98 ve věci ústavní stížnosti V.-A., s. r. o., proti nečinnosti soudu a průtahům v soudním řízení vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp. zn. 7 Cm 445/95.

I. Výrok

Krajskému obchodnímu soudu v Brně se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 7 Cm 445/95 a aby neprodleně v této věci jednal.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem s odvoláním na porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhal vydání nálezu, kterým by Krajskému obchodnímu soudu v Brně bylo uloženo nepokračovat v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 7 Cm 445/95 a neprodleně jednat. Na odůvodnění uvedl, že ve věci návrhu na vydání platebního rozkazu na zaplacení 788 470,20 Kč s příslušenstvím krajský obchodní soud dne 23. 6. 1995 vydal platební rozkaz a posléze po podání odporu věc převedl pod sp. zn. 7 Cm 445/95, a ačkoliv dne 29. 7. 1996 požádal stěžovatel o nařízení jednání, nebylo na tento dopis nijak reagováno.

Z obsahu připojeného spisu Krajského obchodního soudu v Brně sp. zn. 7 Cm 445/95 Ústavní soud zjistil, že stěžovatel se svým podáním, došlým soudu 29. 6. 1994, domáhal vydání platebního rozkazu na zaplacení částky 788 470,20 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené porušením smluvní povinnosti dodat zboží. Dále Ústavní soud zjistil, že dne 5. 6. 1995 byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 31 540 Kč na účet soudu u ČNB Brno přípisem, doručeným mu 8. 6. 1995, a že soudní poplatek byl 15. 6. 1995 stěžovatelem uhrazen dle dokladu založeného ve spise. Dne 23. 6. 1995 bylo pak ve věci rozhodnuto platebním rozkazem pod sp. zn. 1 Ro 1537/94. Proti tomuto platebnímu rozkazu byl žalovaným podán odpor, došlý krajskému obchodnímu soudu dne 12. 7. 1995. Dne 13. 7. 1995 byl vydán pokyn k převedení věci spornému oddělení a dne 25. 7. 1995 byla také věc pod nynější sp. zn. 7 Cm 445/95 převedena. Dále ve věci následuje vyjádření stěžovatele, došlé krajskému obchodnímu soudu 22. 11. 1995, a žádost stěžovatele o nařízení jednání, došlá 1. 8. 1996, na kterou krajský obchodní soud ve své odpovědi ze dne 5. 8. 1996, doručené zástupkyni stěžovatele 8. 8. 1996, uvádí, že nelze podat zprávu, kdy věc bude projednána a rozhodnuta, s tím, že se v zásadě věci vyřizují v návaznosti na den, kdy soudu došel návrh na zahájení řízení. Jak vyplývá ze shora uvedeného, posledním úkonem soudu ve věci bylo převedení věci z rejstříku Ro do sporného rejstříku Cm, ke kterému došlo 25. 7. 1995.

Soudkyně krajského obchodního soudu ve svém vyjádření jako účastník

Nahrávám...
Nahrávám...