dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 112/2004 SbNU, sv.34, K průtahům v soudním řízeníK náhradě nákladů řízení před Ústavním soudem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 112

IV. ÚS 180/04

K průtahům v soudním řízení
K náhradě nákladů řízení před Ústavním soudem

Ústavní soud považuje za nezbytné zdůraznit, že zákonodárce reagoval na deficit účinné ochrany účastníků řízení před nečinností soudů a od 1. 7. 2004 zakotvil do právního řádu České republiky zcela novou úpravu stížnosti na průtahy v řízení, na niž navazuje institut návrhu na určení lhůty pro provedení procesního úkonu [§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění]. Existence tohoto nového procesního prostředku přináší s sebou kvalitativní změnu odstraňující dřívější bezzubost stížnosti na průtahy v řízení, pročež do budoucna postup stěžovatelů podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích bude nezbytnou podmínkou přípustnosti ústavní stížnosti z pohledu ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

V posuzované věci však byla ústavní stížnost podána ještě před nabytím účinnosti citovaného ustanovení zákona o soudech a soudcích; Ústavní soud proto při jejím posuzování postupoval podle stavu právního řádu účinného ke dni jejího podání, neboť by nepovažoval za spravedlivé požadovat po stěžovatelce vyčerpání procesního prostředku k ochraně jejího práva, jenž sice existoval v době rozhodování Ústavního soudu, ale neexistoval v den, kdy byla ústavní stížnost podána.

Náklady řízení před Ústavním soudem si hradí každý účastník či vedlejší účastník zásadně sám. Dlouholetá a prakticky absolutní nečinnost odvolacího soudu však představuje natolik výjimečný rys projednávané věci, že Ústavní soud přistoupil k aplikaci ustanovení § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, podle kterého může v odůvodněných případech podle výsledků řízení usnesením uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení, a uložil krajskému soudu, aby nahradil stěžovatelce náklady spojené s jejím právním zastoupením v řízení před Ústavním soudem.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Pavla Rychetského a JUDr. Michaely Židlické - ze dne 17. srpna 2004 sp. zn. IV. ÚS 180/04 ve věci ústavní stížnosti V. K. proti průtahům v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 16 Co 68/99.

Výrok

I. Krajský soud v Brně průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 68/99 zasáhl do základního práva stěžovatelky zaručeného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Krajskému soudu v Brně se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 16 Co 68/99 a aby v této věci neprodleně jednal.

III. Krajský soud v Brně je povinen zaplatit stěžovatelce k rukám její právní zástupkyně na náhradě nákladů řízení před Ústavním soudem 2 150 Kč do 30 dnů od doručení tohoto nálezu.

Odůvodnění

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 6. 2004 se stěžovatelka domáhá

Nahrávám...
Nahrávám...