dnes je 25.7.2021

Input:

DEPO a datové schránky

8.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
DEPO a datové schránky

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Dne 1. června 2021 byl schválen zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který je zkráceně označován jako „DEPO”. DEPO přináší velké množství změn více než stovky zákonů souvisejících s výkonem veřejné moci a jeho cílem je další digitalizace veřejné správy. Převážná většina těchto změn se tedy bude týkat vnitřního fungování veřejné správy.

Patrně nejvíce se podnikatelů, a to zejména podnikajících fyzických osob, dotknou změny v oblasti datových schránek, které byly původně zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Podle tohoto zákona je datová schránka elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

Prostřednictvím datové schránky lze zasílat a přijímat dva typy datových zpráv. Automaticky a bezplatně lze prostřednictvím datových zpráv komunikovat s orgány veřejné moci (úřady a soudy). Platí přitom, že úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (v takovém případě tyto osoby musí daný dokument podepsat příslušným elektronickým podpisem).

S ostatními právnickými a fyzickými osobami lze komunikovat prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv, které jsou obvykle placené (v období tzv. lockdownů byly bezplatné). V rámci této tzv. soukromoprávní komunikace jsou zpravidla zasílány faktury, upomínky a předžalobní výzvy. Tento typ zpráv lze ale zaslat pouze v případě, že adresát jejich přijímání výslovně povolil v nastavení své datové schránky. V praxi umožňuje přijímání poštovních datových zpráv pouze malé množství držitelů datových schránek.

Systém datových schránek bezesporu představuje velký přínos v oblasti komunikace s orgány veřejné moci, i když je třeba mít na paměti, že mezi dodáním dokumentu do datové schránky daného orgánu, jeho zpracováním v podatelně a předáním příslušnému úředníkovi může uběhnout i několik dní; to však nemá vliv na dodržení případných lhůt. Výhodou je i možnost přijímat písemnosti od orgánů veřejné moci bez nutnosti vyzvedávat nedoručené zásilky na poště, a to zvláště pokud se držitel datové schránky nezdržuje v místě svého pobytu, např. pokud dlouhodobě pobývá v zahraničí.

Fikce doručení

Nepříznivé důsledky však může mít tak zvaná fikce doručení, a to – zatím – ve vztahu k písemnostem doručovaných orgány veřejné moci. Ze zákona platí, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se taková osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty (ačkoli si ho oprávněná osoba fakticky nevyzvedla); to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Ignorování datové schránky se tedy nemusí vyplatit.

Uživatelé datových schránek

V komerční sféře mají datové schránky v zásadě dvojí okruh uživatelů. Na jednu stranu se jedná o osoby, kterým je datová schránka zřízena automaticky, většinou ve vazbě na zápis dané osoby do příslušného rejstříku, jako je tomu např. v případě právnických osob (typicky obchodních korporací), advokátů, daňových poradců, znalců, soudních překladatelů a tlumočníků a notářů. Jiným osobám se datová schránka zřizuje pouze na základě jejich výslovné žádosti, např. fyzickým osobám nepodnikatelům a

Nahrávám...
Nahrávám...