dnes je 15.7.2024

Input:

38/1994 Sb., Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.3.2023

č. 38/1994 Sb., Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.3.2023
ZÁKON
ze dne 15. února 1994,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění v § 7 odst. 1 písm. b) bod 5, ruší bod 6 a § 8, mění § 9 odst. 2 písm. c)
357/2004 Sb.
(k 9.6.2004)
mění 9 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 7, vkládá § 8, v § 9 odst. 1 písm. b) vkládá slova, v § 9 odst. 2 mění písmeno c), nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 11 odst. 2 a § 13 odst. 1 písm. b)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 9 odst. 2 písm. c)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část šestou
220/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 9 odst. 1 písm. c) zákona
248/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 12a; v § 13 odst. 1 ruší písm. e) a v § 14 ruší odst. 4
248/2011 Sb.
(k 30.6.2012)
mění, celkem 59 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. a) a b)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23b, § 23e, § 25 a § 27a; ruší § 26 a 27
383/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen „obchod s vojenským materiálem”) a působnost orgánů státní správy v této oblasti.
(2)  Výkon státní správy v oblasti obchodu s vojenským materiálem musí být v souladu s mezinárodními závazky České republiky a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy.
§ 2
(1)  Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  vývoz vojenského materiálu z území České republiky do jiného než členského státu, kterým je
1.  propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a
2.  zpětný vývoz na základě celního prohlášení, výstupního souhrnného celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu,
b)  dovoz vojenského materiálu na území České republiky z jiného než členského státu, kterým je propuštění zboží do celního režimu volného oběhu včetně zpětného dovozu, aktivního zušlechťovacího styku, konečného užití, dočasného použití, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma.
c)  nákup vojenského materiálu od zahraniční osoby, prodej vojenského materiálu zahraniční osobě1) , jakož i plnění dalších závazků vůči zahraniční osobě a přijímání dalších plnění od zahraniční osoby, jejichž předmětem je vojenský materiál, pokud jde o obchod s vojenským materiálem ve vztahu k jiným než členským státům Evropské unie,
d)  transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie.
(2)  Obchodem s vojenským materiálem se rozumí rovněž
a)  zprostředkování činností uvedených v odstavci 1,
b)  nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej do jiného než členského státu Evropské unie.
(3)  Za obchod s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona považuje také písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle odstavců 1 a 2.
§ 3
(1)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem mimo území České republiky při působení ozbrojených sil České republiky, bezpečnostních sborů1a) nebo základních složek integrovaného záchranného systému České republiky1b) podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, včetně zpětného dovozu,
b)  dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na území České republiky v souvislosti s působením ozbrojených nebo záchranných složek jiných států,
Nahrávám...
Nahrávám...