dnes je 26.2.2024

Input:

§ 334a ZP Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelem

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.3340001
§ 334a ZP Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelem

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 334 – společné ustanovení o doručování

 • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Doručení do vlastních rukou

Ve vztahu k písemnostem uvedeným v § 334 ZP stanoví zákoník práce základní pravidlo, že je zaměstnavatel doručuje zaměstnanci do vlastních rukou. Za tímto účelem pak "nabízí" jednotlivé způsoby doručení.

Zaměstnavatel tak může využít následujících způsobů doručení písemnosti:

 • osobním předáním (na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném místě, kde bude zaměstnanec zastižen),

 • prostřednictvím datové schránky,

 • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

V této souvislosti nutno ale poznamenat, že platí preference osobního doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti zaměstnavatele před doručením prostřednictvím provozovatelem poštovních služeb. Teprve v případě, že není možné osobní doručení písemnosti na pracovišti zaměstnavatele (typicky z toho důvodu, že zaměstnanec nedochází do zaměstnání, ať už jde o omluvenou, nebo často neomluvenou absenci), lze využít doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Ve vztahu k jiným způsobům doručení se zaměstnavatel obávat ničeho nemusí. Může např. písemnost obsahující výpověď z pracovního poměru rovnou doručit zaměstnanci za podmínek obsažených v § 335a ZP prostřednictvím datové schránky, i když by tak mohl učinit též osobním předáním zaměstnanci na svém pracovišti.

Osobní doručení

Pokud jde o osobní doručení (o dalších způsobech doručování je pojednáno samostatně), je vhodné nechat si od zaměstnance podpisem potvrdit převzetí písemnosti, resp. zajistit svědky pro případ, že zaměstnanec dotčenou písemnost převzít odmítne. I tímto okamžikem totiž nastávají v souladu s § 334a odst. 2 ZP účinky doručení (písemnost se považuje za doručenou).

Není rozhodné, jestli zaměstnavatel doručuje zaměstnanci osobně písemnost v rámci pracovní doby, nebo až po jejím skončení. Jiným místem pro osobní doručení, než je pracoviště zaměstnavatele, může být jakékoliv místo, kde je zaměstnanec k zastižení, včetně míst, kde zaměstnanec provozuje své volnočasové aktivity.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 věnuje doručování písemností zaměstnanci ze strany zaměstnavatele mnohem větší pozornost než právní úprava předchozí. Povinnost doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance vztáhl výslovně rovněž na důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový a platový výměr) a zcela nově upravuje možnost doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Od 30. 7. 2020

Novelou ZP došlo k rozšíření možných způsobů doručení písemností o doručení prostřednictvím datové schránky. Dosavadní preference osobního nebo elektronického doručení písemnosti zaměstnanci byla upravena v tom smyslu, že nadále je preferováno jen osobní doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti. Není-li to možné (zaměstnanec se na pracovišti nenachází), je pak na zaměstnavateli, jaký jiný způsob doručení zvolí (nově nemusí tedy zvažovat osobní doručení v bydlišti zaměstnance nebo na jiném místě, kde bude zastižen, ale může přistoupit rovnou k doručení např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Od 1. 10. 2023

Ustanovení § 334a ZP bylo sice vloženo do zákoníku práce nově, ale ve své podstatě jde o část právní úpravy, která byla předtím obsažena v § 334 ZP. Do 30. 9. 2023 preferoval zákoník práce osobní doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti před všemi ostatními způsoby doručování. Po novele ZP to platí jen ve vztahu k doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Upozornění na možné chyby

Při doručování písemností zaměstnanci osobně je třeba pamatovat na variantu, že zaměstnanec odmítne písemnost převzít. Přítomnost svědků a jejich písemné potvrzení, že se tak stalo, usnadní zaměstnavateli důkazní situaci při prokazování, že písemnost byla skutečně doručena.

Pokud by zaměstnavatel nedodržel zákonem požadovanou preferenci osobního doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele, a rovnou písemnost poslal zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, riskuje, že nedojde k řádnému doručení písemnosti (viz dále rubrika Judikatura).

Mýlí se ti zaměstnanci, kteří se domnívají, že odmítnutím převzetí písemnosti něčeho získají, resp. že kdyby její převzetí neodmítli, tak tím vyjadřují automaticky souhlas s obsahem písemnosti. Taková domněnka je nesprávná. Pokud je zaměstnanci doručováno zaměstnavatelem např. písemné upozornění na možnost výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. g) ZP, tzv. vytýkací dopis (jde o písemnost, kterou soudní judikatura řadí mezi písemnosti související se skončením

Nahrávám...
Nahrávám...