dnes je 18.7.2024

Input:

č. 188/2004 Sb. NSS, Znalci: odvolání znalce

č. 188/2004 Sb. NSS
Znalci: odvolání znalce
k § 20 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
k § 65 soudního řádu správního
I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, neobsahuje procesní úpravu odvolávání znalce; použije se proto podpůrně správní řád.
II. Rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání znalce podle § 20 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, představuje autoritativní rozhodnutí orgánu státní správy, které má vliv na již existující subjektivní práva a povinnosti dané osoby. Takové rozhodnutí proto podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2, 2004, čj. 6 A 57/2002-61)
Prejudikatura: ad I. srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 950/2002.
Věc: RNDr. Ing. František P. v P. proti Ministerstvu spravedlnosti o odvolání z funkce znalce.

Správní žalobou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 11. 3. 2002, kterým ministr spravedlnosti podle § 20 písm. a) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, odvolal žalobce z funkce znalce pro obory znalecké činnosti ekonomika, ceny a odhady, a to proto, že odpadly podmínky pro jmenování znalcem. Ministr spravedlnosti na základě vyjádření odborných orgánů k obsahu dvou znaleckých posudků dospěl k závěru, že žalobce se ve znalecké činnosti opakovaně dopouští chyb, které svým charakterem nepříznivě ovlivňují věcné závěry jím podaných znaleckých posudků. Žalobce prokázal neznalost platné právní úpravy v předmětu znalecké činnosti s následným nesprávným znaleckým posouzením věci a v posudcích vyslovil závěry, které jsou zcela mimo rozsah jeho znaleckého oprávnění.
Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je protizákonné a protiústavní, neboť žalobce má nárok na odlišný odborný názor a jeho uvedení do znaleckého posudku oproti odborným názorům jiných znalců, přičemž tento názor nelze označovat za odbornou neschopnost či chybu. Žalobce tvrdil, že zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, neupravuje žádný procesní postup umožňující zjistit objektivně „znalosti a zkušenosti znalce v oboru“ a kvalitu posudků. Znalec není k ministrovi ve vztahu podřízenosti a ten není oprávněn rozhodovat o jeho kvalifikovanosti. Uznání kvalifikovanosti znalce, provedené jeho jmenováním, by mělo vykazovat rysy neměnnosti a právní jistoty. Napadené rozhodnutí však tento princip právní jistoty porušuje.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, neobsahuje ustanovení o hodnocení znaleckých posudků úředníky ministerstva či ministrem, a znalce proto nelze ani odvolat s poukazem na ustanovení § 20 písm. a) cit. zákona. Tento zákon neuvádí procesní postup ve správním řízení a nezaručuje ani opravné prostředky proti rozhodnutí. Tento procesní postup teprve má být vydán formou vyhlášky na základě zmocnění obsaženého v § 26 cit. zákona, k čemuž však zatím údajně nedošlo. Proto je nutno postupovat podle správního řádu. Teprve až vyjde vyhláška o procesním postupu při odvolání znalce, pak teprve bude podle žalobcova názoru možné znalce z funkce odvolat. Ministr spravedlnosti se však dopustil porušení správního řádu, neboť se žalobcem nebylo vůbec zahájeno správní řízení.
Žalovaný ve svém vyjádření mimo
Nahrávám...
Nahrávám...