dnes je 18.7.2024

Input:

č. 156/2004 Sb. NSS, Správní řízení: vyloučení vedoucího ústředního orgánu státní správy

č. 156/2004 Sb. NSS
Správní řízení: vyloučení vedoucího ústředního orgánu státní správy
Cenné papíry: veřejné obchodování
k § 9 odst. 2 správního řádu
k § 22 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry
k § 72 odst. 1 a § 76 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb.
I. Předseda Komise pro cenné papíry se správního řízení v I. stupni neúčastní jako zaměstnanec ve smyslu § 9 odst. 2 správního řádu, a rozhodnutí Komise pro cenné papíry vydané v I. stupni tak není jeho rozhodnutím, nýbrž rozhodnutím Komise pro cenné papíry jako správního orgánu. Předseda Komise pro cenné papíry toto rozhodnutí podle výslovné úpravy obsažené v § 22 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, toliko opatřuje svým podpisem.*)
II. Bylo-li vydáno povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry podle § 72 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a mají-li cenné papíry, s nimiž má být veřejně obchodováno, náležitosti podávané z § 76 tohoto zákona, pak lze s těmito cennými papíry obchodovat na veřejném trhu a tyto cenné papíry jsou označovány jako veřejně obchodovatelné, aniž by bylo třeba zkoumat, zda se s takovými cennými papíry skutečně obchoduje.**)
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, čj. 6 A 35/2001-62)
Věc: Akciová společnost Č. v B. proti Komisi pro cenné papíry o pokutu.

Komise pro cenné papíry uložila žalobci dne 23. 2. 2000 pokutu ve výši 260 000 Kč, a to za porušení ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech spočívající v neuveřejnění zprávy o výsledcích jeho hospodaření a o finanční situaci za první pololetí roku 1999. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal rozklad, o kterém rozhodlo Prezidium Komise pro cenné papíry dne 3. 8. 2000 tak, že rozkladem napadené rozhodnutí změnilo v části týkající se výše uložené pokuty, kterou snížilo na 200 000 Kč.
Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze; v ní především namítl, že Ing. Tomáš J. jako člen Prezidia Komise pro cenné papíry podepsal rozhodnutí Komise pro cenné papíry vydané v I. stupni, ačkoli tak může podle § 22 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, učinit jen předseda žalované. Z tohoto rozhodnutí je dle žalobce patrné, že Ing. Tomáš J. je členem prezidia žalované. Není však patrné, kdo byl předsedou žalované ke dni vydání rozhodnutí. Rozhodnutí v I. stupni měl Ing. Tomáš J. podepsat jako zmocněný člen prezidia žalované podle § 22 odst. 4 zákona o Komisi pro cenné papíry a je otázkou, jakou osobou, kdy a jakým způsobem byl Ing. Tomáš J. zmocněn a jak bylo toto zmocnění publikováno, neboť z podpisu Ing. Tomáše J. žádné zmocnění nevyplývá. Stejně tak podpis Ing. Miroslavy K. je dle žalobce bez právního významu. Ředitelka odboru emise cenných papírů není dle žalobce orgánem žalované a nemá oprávnění k rozhodování, neboť takové oprávnění je dáno pouze těmto orgánům.
Žalobce dále namítal, že z projednávání a rozhodování věci před správním orgánem II. stupně byl vyloučen Ing. Tomáš J., neboť se zúčastnil řízení jako pracovník správního orgánu I. stupně. Pokud jde dále o právo hmotné, pak podle žalobce vycházela žalovaná
Nahrávám...
Nahrávám...