dnes je 29.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2371

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.5.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2371

Mgr. Pavel Čech

[Licence k předmětům chráněným autorským zákonem]

Úvodní komentář

Zvláštní ustanovení § 2371 až 2383 upravují licenci poskytovanou k předmětům chráněným autorským zákonem. Ustanovení se tak v plném rozsahu uplatní na licenci poskytovanou k autorským dílům, tak jak jsou definovány § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V omezeném rozsahu se ustanovení dále uplatní na licence poskytované k právům souvisejícím s právem autorským, jako jsou například práva k uměleckému výkonu, zvukovému záznamu, prvotnímu záznamu a vysílání (viz § 67 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon) a na práva pořizovatele databáze zužitkovat a vytěžovat databázi (viz § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). Přesný rozsah, v jakém se jednotlivá ustanovení uplatní, je uveden v § 2387 až 2389.

Licenční smlouva

Oprávnění užívat předměty chráněné autorským právem se smluvně poskytuje na základě licenční smlouvy. Licenční smlouva k užívání autorského díla by měla obsahovat ujednání, které zodpoví následující otázky:

 • K jakému dílu se poskytovaná licence vztahuje

 • Jak nabyvatel licence získá přístup k licencovanému dílu

 • Jestli se jedná o licenci výhradní nebo nevýhradní

 • Jakým způsobem může být dílo užito (viz § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon) a za jakým účelem

 • V jakém rozsahu může být dílo užito (například územní, časový a množstevní rozsah licence)

 • Jestli je licence poskytována bezúplatně nebo úplatně (v takovém případě i výši odměny nebo způsob jejího výpočtu)

 • Jestli může nabyvatel licence upravovat a měnit označení autora, dílo nebo jeho název nebo jestli může jinak zasahovat do osobnostních práv autora

 • Jestli je nabyvatel licence povinen licenci využít

 • Jak může nabyvatel s licencí disponovat – například jestli může poskytovat podlicence nebo licenci postoupit

Pro zachování právní jistoty smluvních stran je na místě všechna tato ujednání v licenční smlouvě obsáhnout. Nejedná se ale o podstatné náležitosti licenční smlouvy k autorskému dílu. Pokud některé z výše uvedených ujednání nebude ve smlouvě upraveno, tak se uplatní podpůrná pravidla, která stanovují, zda a v jakém rozsahu konkrétní oprávnění nabyvateli licence náleží. Tato pravidla však pro strany nemusí být výhodná.1 Podpůrná zákonná pravidla jsou většinou nevýhodná pro nabyvatele licence. Proto se z pohledu smlouvy psané ve prospěch nabyvatele licence doporučujeme nespoléhat na občanský zákoník, ale oprávnění sjednat ve smlouvě výslovně.

Podpůrná pravidla pro rozsah licence

Mezi nejdůležitější pravidla, která se použijí, pokud se strany nedohodnou jinak, patří následující:

 • Licence je nevýhradní (viz § 2362)

 • Licence je poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy (viz § 2376 odst. 2)

 • (Pokud z účelu nevyplývá jinak) Územní rozsah licence je omezen na území České republiky (viz § 2376 odst. 3 písm. a))

 • (Pokud z účelu nevyplývá jinak) Časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, a má-li být dílo odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od takového odevzdání (viz § 2376 odst. 3 písm. b))

 • (Pokud z účelu nevyplývá jinak) Množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití (viz § 2376 odst. 3 písm. c))

 • Nabyvatel licence nesmí upravovat či jinak měnit označení autora (viz § 2375 odst. 1), dílo ani jeho název, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě však nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název upravit nebo jinak změnit, vyhradil-li si autor svolení a je-li nabyvateli taková výhrada známa (viz § 2375 odst. 2)

 • Nabyvatel licence nesmí poskytnout podlicenci (viz § 2363)

 • Nabyvatel licence nesmí licenci postoupit (viz § 2364)

Příklad

Pokud se strany nedohodnou v licenční smlouvě jinak, poskytuje autor nabyvateli nevýhradní licenci k užívání autorského díla. Licence je omezena na území České republiky a trvá nejdéle po dobu 1 roku od jejího poskytnutí. Nabyvatel licence nesmí

Nahrávám...
Nahrávám...