dnes je 28.11.2021

Input:

Změny v pracovním právu 2021/2022

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3
Změny v pracovním právu 2021/2022

JUDr. Petr Bukovjan

Již jsme vás informovali o změnách v oblasti pracovního práva, které podle průběhu legislativního procesu nabyly nebo měly nabýt účinnosti do konce roku 2021. Šlo třeba o právní úpravu tzv. chráněného účtu nebo příspěvku v době částečné práce. Nicméně personalisté i mzdoví účetní musejí být pořád ve střehu, protože ke změnám dochází průběžně a někdy až nečekaně. Proto vám přinášíme přehled o dalších přijatých změnách, o kterých byste měli vědět.

Sankce za zastřené zprostředkování zaměstnání

§ 5 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je definováno zastřené zprostředkování zaměstnání. Zmíněný právní předpis jím rozumí „činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b)” zákona o zaměstnanosti (především tedy povolení vydané Generálním ředitelstvím Úřadu práce pro takovou činnost).

V praxi se zaměstnavatelům nabízejí různé subjekty s tím, že jim na bázi nejčastěji smlouvy o dílo dodají potřebnou pracovní sílu, byť nedisponují povolením jako agentura práce. Mnozí zaměstnavatelé takovou spolupráci přivítají, protože je pro ně levnější než dočasné přidělení zaměstnanců agentury práce, pro které platí princip tzv. srovnatelných pracovních a mzdových podmínek. Není přitom vyloučeno (ba se to dá předpokládat), že by taková spolupráce byla kontrolním orgánem posouzena jako přestupek spočívající právě v zastřeném zprostředkování zaměstnání.

Dříve mohl být za tento přestupek pokutou až do výše 5 000 000 Kč (u fyzické osoby), resp. až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč (u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby), postižen subjekt, který se zastřeného zprostředkování dopustil, tedy pronajímal pracovní sílu bez příslušného povolení. Od 2. 8. 2021 se ovšem musejí mít na pozoru i zaměstnavatelé samotní, kteří takové nabídky využijí. Zákonem č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl totiž změněn § 139 odst. 1 písm. i) a § 140 odst. 1 písm. g) ZZ a výše uvedená pokuta může být orgánem inspekce práce nově uložena rovněž tomu, kdo „výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní” (takto nabízenou pracovní sílu využije).

Zvláštní příplatek třídním učitelům

Pod číslem 322/2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Díky ní si s účinností od 1. 9. 2021 polepšili na zvláštním příplatku pedagogičtí pracovníci vykonávající ve školách, které odměňují platem (typicky školy zřízené územními samosprávnými celky), práci třídního učitele (vedoucího oddělení nebo vedoucího studijní skupiny).

Do konce srpna 2021 byla práce třídního učitele zařazena podle okolností do prvních dvou skupin prací pro účely poskytování zvláštního příplatku (šlo o práce se zvýšenou, resp. značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života), přičemž maximální výše tohoto příplatku mohla v I. skupině prací dosáhnout částky 1 300 Kč a ve II. skupině prací částky 2 500 Kč. Nově se příloha č. 5 k uvedenému nařízení vlády vymezující skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek rozdělila na 2 části. Vedle té dosavadní přibyla druhá část (nově označená jako Část B), která obsahuje skupinu prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže. Do této části byly vyčleněny „práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole”.

S tím souvisí doplnění § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o zvláštním příplatku. Ten výši zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele stanoví v rozpětí od 1 500 do 3 000 Kč měsíčně. V tomto rozpětí určí zaměstnavatel zaměstnanci konkrétní výši zvláštního příplatku. Přehodnocení výše zvláštního příplatku v návaznosti na nová pravidla musel zaměstnavatel spojit s vydáním nového platového výměru (resp. písemným oznámením o jeho změně s uvedením příslušného důvodu). Novela nařízení vlády však vyšla ve Sbírce zákonů na poslední chvíli, totiž dne 31. 8. 2021.

Nová práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti mj. s exekučním řízením

Zákonem č. 286/2021 Sb. dojde k důležitým změnám především v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů. Změny mají rozdílnou účinnost, nicméně převážná většina z nich nastane ke dni 1. 1. 2022. Z pohledu zaměstnavatele nutno upozornit zejména na tyto:

Paušální náhrada nákladů plátce mzdy (§ 270 odst. 2, § 279 odst. 1, § 289 odst. 2 a § 291 odst. 3 OSŘ)

• Plátce mzdy (rozumí se též platu a jiných obdobných příjmů) bude mít nově vůči povinnému (zaměstnanci) nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí ze mzdy povinného srážky.

• Bude-li plátce mzdy provádět zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náhrada nákladů mu bude náležet pouze jednou.

• Náklady plátce mzdy se budou považovat za náklady výkonu rozhodnutí. Zmíněná náhrada se bude uspokojovat před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny a plátce mzdy si ji odečte z toho, co má být po provedených srážkách vyplaceno oprávněnému. Pokud tak neučiní, jeho právo na náhradu tím zanikne.

Konkrétní výši a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Tato vyhláška nebyla zatím vydána, nicméně v této souvislosti se skloňuje částka 50 Kč za měsíc.

• Právo na paušálně stanovenou náhradu nákladů bude mít plátce mzdy až ve vztahu k řízením zahájeným nejdříve ke dni nabytí účinnosti novely.

Součinnost s exekutorem (§ 33 odst. 5 a § 34 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb.)

• Výslovně bude zavedena povinnost plátce mzdy sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o mzdě nebo jiném příjmu, srážkách prováděných ze mzdy nebo jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu povinného, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem.

• S účinností odloženou ke dni 1. 1. 2024 pak bude muset plátce mzdy zmíněné informace poskytnout exekutorovi na předepsaném formuláři (k tomu bude vydán prováděcí právní předpis), někteří zaměstnavatelé (tzv. kvalifikovaní plátci mzdy s obratem alespoň 100 miliónů Kč nebo zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru) pak prostřednictvím datového souboru.

Změny v oblasti nemocenského pojištění

Začátkem příštího roku nabydou účinnosti též důležité změny provedené novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů, mj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají tří dávek nemocenského pojištění, a to konkrétně dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovské), ošetřovného a dlouhodobého

Nahrávám...
Nahrávám...