dnes je 28.9.2022

Input:

Zdaňovací období

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1.1 Zdaňovací období

Ing. Zdeněk Morávek

Zdaňovací období

Zdaňovací období je určité časové období, za které se daň stanoví, a to tak, že se za toto období zjistí základ daně a z něj pak výše daňové povinnosti.

Zdaňovací období pro poplatníky daně z příjmů – PO

Zdaňovací období pro poplatníky daně z příjmů, kteří jsou právnickými osobami, vymezuje § 21a ZDP. U právnických osob ZDP upravuje čtyři varianty zdaňovacího období:

a) kalendářní rok – jedná se o nejtypičtější a v praxi nejčastější případ, který přináší i nejméně problémů. Účetní a zdaňovací období začíná 1. ledna a končí 31. prosince,

b) hospodářský rok – podle § 3 odst. 2 ZoÚ je to účetní období, které trvá dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců a které začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Přechod z kalendářního roku na hospodářský rok je nutné oznámit místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve, jinak účetní období zůstává nezměněno. Správce daně však o této změně nijak nerozhoduje, zcela postačující je tedy včasné oznámení. Důvodem pro volbu hospodářského roku jako účetního a zdaňovacího období bývá např. vliv sezónnosti na činnost poplatníka (zemědělství, cestovní ruch atd.), nebo vazba na zahraniční podmínky (dceřiná společnost zahraničního subjektu),

c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými – rozhodným dnem je den, od něhož se jednání zanikající obchodní korporace nebo rozdělované obchodní korporace považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické nebo nástupnických obchodních korporací nebo přejímajícího člena právnické osoby. Rozhodný den fúze nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Určí-li projekt přeměny den pozdější, považuje se za rozhodný den den zápisu přeměny do obchodního rejstříku.


Rozhodný den fúze byl v projektu stanoven na 1. 5. 2022. Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku dne 15. 9. 2022. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Zdaňovacím obdobím nástupnické společnosti v tomto případě bude období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022.

d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců – toto účetní a zdaňovací

Nahrávám...
Nahrávám...