Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Licenční smlouva v souladu s § 12 odst. 1 a § 46 a násl. AutZ (duben 2008)

1.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Licenční smlouva v souladu s § 12 odst. 1 a § 46 a násl. AutZ

 

 

Obchodní firma

...........................

se sídlem..............................

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném ..............., oddíl ......, vložka .........

jejímž jménem jedná .....................

bankovní spojení ..................

(dále jen „poskytovatel“ na straně jedné)

 

a

 

Obchodní firma

IČ ....................................

se sídlem ...........................

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném ....................., oddíl ...., vložka .............

jejímž jménem jedná .....................

bankovní spojení ..................

(dále jen „nabyvatel“ na straně druhé)

 

(poskytoval a nabyvatel dále společně také jako „smluvní strany“)

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 12 odst. 1 a § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jako „autorský zákon“), a v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „obchodní zákoník“),tuto

 

licenční smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

 

1. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této licenční smlouvy vykonává veškerá majetková práva k počítačovému programu, jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 této licenční smlouvy (dále jen „počítačový program“). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn nabyvateli poskytnout licenci k užití počítačového programu.

2. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy poskytuje nabyvateli úplatnou, nevýhradní a časově a místně neomezenou licenci k užívání počítačového programu za podmínek dále stanovených v této smlouvě.

3. I přes poskytnutí licence k užití počítačového programu ve prospěch nabyvatele náleží vlastnické právo k počítačovému programu nebo jakékoliv jeho kopii, úpravě či sloučené části nadále poskytovateli. Počítačový program, dokumentace a veškeré další materiály dodané nabyvateli licence podle této licenční smlouvy, jakož i veškeré jejich kopie, a to celku nebo i části, zůstanou jedinečným a výhradním vlastnictvím poskytovatele.

4. Nabyvatel se zavazuje vyvinout součinnost k převzetí počítačového programu a vykonávat činnosti stanovené dále touto licenční smlouvou.

5. Nabyvatel je povinen uhradit poskytovateli za poskytnutí licence k počítačovému programu odměnu v souladu s ustanovením čl. III této smlouvy.

 

Čl. II.

Licence

 

1. Poskytovatel je mimo svých povinností stanovených v čl. I. této smlouvy dále na své náklady povinen:

a) předat nabyvateli kopii počítačového programu v souladu a za podmínek dále stanovených touto licenční smlouvou, a to do 10 dní od uzavření této smlouvy.

2. Nabyvatel je v souladu s touto licenční smlouvou oprávněn:

a) používat počítačový program pouze v souladu s jeho účelovým určením specifikovaným v příloze č. 1 této licenční smlouvy, a to na jednom počítači, v případě síťové instalace na jednom serveru a neomezeném množství klientských instalací v rámci jedné lokální sítě,

b) přenést a používat počítačový program na jiný počítač nebo server za podmínky, že nedojde za žádných okolností k porušení zmíněných pravidel o počtech instalací,

c) používat počítačový program v síti schválené poskytovatelem za okolností, že obdrží od poskytovatele písemné oznámení o skutečnosti, že počítačový program je síťovým softwarem,

d) pořídit si jednu kopii počítačového programu v jakékoliv strojově čitelné nebo tištěné formě jako zálohu na podporu používání počítačového programu na jediném přístroji.

3. Nabyvatel je kromě svých povinností stanovených v čl. I. této licenční smlouvy dále na své náklady povinen:

a) provozovat počítačový program na vlastním hardwarovém zařízení s dostatečným výkonem, disponujícím kvalitním zabezpečením,

b) zajistit pro počítačový program potřebné softwarové licence v případě, že jejich zajištění bude nezbytné.

4. Nabyvatel není za žádných okolností oprávněn:

a) převádět či jakkoliv pronajímat, používat, kopírovat, upravovat nebo slučovat počítačový program - jako celek nebo jeho část - jinak, než jak je výslovně povoleno v tomto licenčním ujednání,

b) rozmnožovat, šířit či jakkoliv upravovat dokumentaci počítačového programu,

c) poskytnout licenci podle této smlouvy třetí osobě, a to ani v částečném rozsahu.

 

Čl. III

Odměna

 

1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí licence k užití počítačového programu dle této smlouvy poskytovateli odměnu ve výši ............ (slovy: ............) bez DPH, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

2. Splatnost odměny dle odst. 1. činí 14 dní od doručení faktury nabyvateli. Fakturu je poskytovatel oprávněn vystavit do 10 dní ode dne předání kopie počítačového programu nabyvateli.

 

Čl. IV.

Zánik licence

 

1. Poskytovatel je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou mu touto licenční smlouvou.

2. V případě, že se prohlášení poskytovatele podle čl. I. odst. 1. této smlouvy ukáže nepravdivým, je nabyvatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. V případě, že poskytovatel řádně a včas nesplní svou povinnost stanovenou v ustanovení čl. II odst. 1. této smlouvy, je nabyvatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

4. V případě, že se nabyvatel octne v prodlení s úhradou odměny dle ustanovení čl. III. této smlouvy delším než 14 dnů, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, ustanovení odstavce 1. tím není dotčeno.

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení písemného prohlášení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.

6. V případě odstoupení od licenční smlouvy jakoukoliv smluvní stranou je nabyvatel povinen do 10 dnů od doručení oznámení o odstoupení od licenční smlouvy na své vlastní náklady vrátit poskytovateli veškeré kopie, materiály a úpravy programu, dokumentaci, kterou obdržel od poskytovatele v rámci plnění této licenční smlouvy, a dále veškerý další majetek, materiály a jiné předměty poskytovatele. Nabyvatel poskytovateli na jeho žádost písemně potvrdí, že byl poskytovateli vrácen originál a veškeré kopie počítačového programu a dokumentace a veškerý další majetek, materiály a jiné předměty poskytovatele dříve v držení nabyvatele nebo pod jeho kontrolou, a to jako celek nebo část a v jakékoliv formě, včetně částečných kopií a úprav programu a dokumentace, které nabyvatel obdržel v souvislosti s plněním této licenční smlouvy.

7. Licence udělená nabyvateli na základě této smlouvy taktéž zaniká zničením počítačového programu a dokumentace spolu s veškerými kopiemi v jakékoliv formě ze strany nabyvatele.

8. Licence udělená nabyvateli na základě této smlouvy taktéž zaniká zánikem nabyvatele.

 

Čl. V.

Ochrana autorského práva

 

1. Počítačový program je autorským dílem a je chráněn podle autorského zákona a mezinárodních dohod o autorských právech. Nabyvatel je povinen

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: