dnes je 18.1.2019
Input:

Vzor - Smlouva o zájezdu

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1
Vzor - Smlouva o zájezdu

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Uzavřená mezi

Obchodní firma cestovní kanceláře

Se sídlem …………………………………..

IČO: ………………………………

DIČ: CZ………………………..

e-mail: …………………………….

Tel.:………………………..

údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, je-li tam CK zapisována

bankovní spojení: ……………………………….

(dále jen „pořadatel”)

a

Jméno a příjmení: ………………………….

Nar. …………………………

Bytem ……………………………….

E-mail (pro potřebu komunikace s CK): …………………………………….

Tel.: ………………………….

(dále jen „objednatel”)

(pořadatel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany”)

I.
Zákazníci

1.1 Pořadatel se touto smlouvou o zájezdu zavazuje obstarat pro osoby uvedené v tomto článku zájezd sestávající se ze služeb cestovního ruchu definovaných v této smlouvě níže:

1. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

2. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

3. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

4. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

5. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

6. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

1.2 Objednatel žádá, aby mu byly veškeré informace týkající se zájezdu, a to včetně odbavení, cestovních dokladů, poukazů, letenek, voucherů či jiných dokumentů, umožňuje-li to jejich povaha, zaslány:

a) prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: ……………….

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ……………………………..

II.
Charakteristika poskytovaných služeb cestovního ruchu

Termín zájezdu (včetně cesty): od ………………. do ………………… Celkový počet nocí: ………

Místo pobytu: země: ……………………. Oblast (ostrov): ………………………. Město: ………………

Název ubytování: ……………………………….. klasifikace ubytování1: ………………..

Podrobná charakteristika ubytování je uvedena v katalogu, který je nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu a objednatel svým podpisem stvrzuje, že mu byl tento katalog dnešního dne předán.

Typ dopravy:

a) Vlastní

b) Autobusem

c) Letecká

d) Lodní

e) Jiná ……………………….

f) Kombinace výše uvedeného, konkrétně písm.: ………………..

Cestovní třída: ……………………………….

Určení místa v dopravním prostředku závisí na rozhodnutí přepravce nebo pořadatele.

Místo odjezdu/odletu: ……………………………..

Místo příjezdu/příletu: ……………………………

Předpokládané časy odjezdů/odletů, příjezdů/příletů, jakož i informace o trase a zastávkách jsou uvedeny v katalogu u konkrétního zájezdu. Přesné časy, jakož i přepravní doklady obdrží zákazníci, popř. jejich zástupce maximálně 7 dní před odjezdem/odletem.

Transfer do místa odletu: ANO/NE

Nástup na transfer v místě: ……………………………

Transfer v cílové destinaci: ANO/NE

V případě transferu je sjednán transfer při cestě tam i zpět.

Strava:

a) Bez stravy

b) Snídaně

c) Polopenze

d) Plná penze

e) Soft all inclusive

f) All inclusive

g) Ultra all inclusive

Charakteristika stravy pro příslušné ubytování je uvedena v katalogu. Přesné informace o možnostech konzumace jsou vždy k dispozici v konkrétním ubytovacím zařízení.

Fakultativní služby cestovního ruchu:

1. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

2. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

3. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

4. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

Konkrétní informace o objednaných fakultativních výletech (čas odjezdu, návratu atp.) poskytne delegát/průvodce.

III.
Cena zájezdu

3.1 Objednatel se podpisem této smlouvy o zájezdu zavazuje uhradit cenu zájezdu v níže uvedené výši:

Rozpis ceny zájezdu:

1. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

2. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

3. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

4. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

3.2 Sjednaná cena je splatná:

a) V celé výši při podpisu této smlouvy o zájezdu.

b) Záloha ve výši …………………. Kč při podpisu této smlouvy o zájezdu a doplatek, tj. …………………. Kč nejpozději do ………………dní před zahájením poskytování služeb cestovního ruchu. V případě bezhotovostní platby se za okamžik zaplacení považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet pořadatele.

IV.
Další informace o zájezdu

4.1 Objednatel bere na vědomí, že ŽÁDNÁ/NÍŽE UVEDENÉ služby cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny:

1. Charakteristika cestovní služby: …………………………………………… Přibližná velikost skupiny: ……….. osob.

2. Charakteristika cestovní služby: …………………………………………… Přibližná velikost skupiny: ……….. osob.

3. Charakteristika cestovní služby: …………………………………………… Přibližná velikost skupiny: ……….. osob.

4.2 Objednatel bere na vědomí, že další služby cestovního ruchu (závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci) budou poskytovány v úředním jazyce příslušného státu, na jehož území bude daná služba cestovního ruchu poskytována.

4.3 Objednatel byl poučen a bere na vědomí, že cesta nebo pobyt JE/NENÍ obecně vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

4.4 Objednatel byl poučen, že minimální počet osob nutných k uskutečnění zájezdu, který je předmětem této smlouvy, je: …… osob.

4.5 Objednatel bere na vědomí, že pořadatel může odstoupit od této smlouvy, pokud:

a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než:

 • dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,

 • sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,

 • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo

b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

4.6 Objednatel byl informován o:

a) pasových a vízových požadavcích, včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a o zdravotních formalitách státu určení,

b) tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v souladu s občanským zákoníkem včetně informace o výši odstupného,

c) pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti.

4.7 Objednatel potvrzuje, že veškeré shora uvedené údaje jsou uvedeny v katalogu, který je nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu.

4.8 Objednatel potvrzuje, že mu byly předány informace na příslušném formuláři dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

V.
Ostatní ujednání

5.1 Všeobecné smluvní podmínky upravující práva a povinnosti pořadatele i zákazníka jsou uvedeny v katalogu, který je součástí této smlouvy, jako její příloha. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si všechny tyto podmínky důkladně pročetl, všem porozuměl a případné nesrovnalosti mu byly ze strany pořadatele vysvětleny.

5.2 V případě rozporu mezi skutečnostmi uvedenými v této smlouvě o zájezdu a všeobecných obchodních podmínkách se užijí ustanovení této smlouvy.

5.3 Objednatel potvrzuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro uzavření této smlouvy, zejména, že před podpisem této smlouvy o zájezdu obdržel pokyn k uzavření této smlouvy od všech osob, v jejichž prospěch budou služby cestovního ruchu na základě této smlouvy poskytovány. V případě, že je zákazníkem osoba mladší 18 let, pak prohlašuje, že disponuje pokynem jeho zákonných zástupců.

5.4 Objednatel dále potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů, s nimiž souhlasí. Toto podepisuje též na zvláštním formuláři.

5.5 Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy s touto smlouvou související, včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Tato smlouva včetně jejích příloh obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

5.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz