dnes je 17.1.2019
Input:

Odvolání dlužníka podané proti rozhodnutí o úpadku dle § 141 IZ (duben 2008)

1.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1.1.5.1
Odvolání dlužníka podané proti rozhodnutí o úpadku dle § 141 IZ (duben 2008)

Odvolání dlužníka podané proti rozhodnutí o úpadku dle § 141 IZ

 

V Hradci Králové dne 24. března 2008

 

Ke sp. zn. 3 INS 3/2008

 

Vrchní soud v Praze

prostřednictvím

Krajského soudu v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové 2

 

 

Insolvenční navrhovatel 1: Auto Leasing, a. s.

IČ: 222 33 444

se sídlem: Brabcova 682/5, Praha 4, PSČ: 147 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 222,

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Jansa, předseda představenstva

 

Insolvenční navrhovatel 2: Stavebniny, a. s.

IČ: 111 22 333

se sídlem Jindřišská 2, 111 50 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 215,

jejímž jménem jedná: PhDr. Petr Jahn, předseda představenstva

 

Dlužník: Stavební, a. s.

IČ: 555 22 333

se sídlem Dukelská 2, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka č. 1215,

jejímž jménem jedná: Petr Michal, předseda představenstva

 

 

Odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku

 

 

Třikrát

Doporučeně

 


I.

 

Dne 14. března 2008 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j. 3 INS 3/2008-15, na společný návrh Insolvenčního navrhovatele 1 a Insolvenčního navrhovatele 2 podaný dne 10. února 2008, o úpadku Dlužníka (dále jen „Rozhodnutí“), neboť považoval za prokázané, že se tento ve stavu úpadku nachází. Krajský soud v Hradci Králové dále do výše uvedeného Rozhodnutí inkorporoval výroky ve smyslu § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“, IZ). Rozhodnutí o úpadku bylo Dlužníkovi doručeno dne 18. března 2008.

 

Proti Rozhodnutí o úpadku podává Dlužník ve smyslu § 141 odst. 1 IZ toto včasné odvolání.

 

II.

 

Jak vyplynulo z odůvodnění Rozhodnutí, Krajský soud v Hradci Králové považoval za v řízení prokázané, že Dlužník je v úpadku, neboť Insolvenční navrhovatel 1 má vůči Dlužníkovi dlouhodobě neuhrazenou splatnou pohledávku ve výši 277 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc korun českých) s příslušenstvím a Insolvenční navrhovatel 2 má vůči Dlužníkovi dlouhodobě neuhrazenou splatnou pohledávku ve výši 47 000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc korun českých) s příslušenstvím.

 

Krajský soud v Hradci Králové uzavřel, že Dlužník má současně více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je tudíž v úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

 

III.

 

Dlužník v řízení nikterak nesporoval to, že s Insolvenčním navrhovatelem 1 uzavřel dne 15. listopadu 2005 leasingovou smlouvu č. 155/2005 (dále jen „Leasingová smlouva“), na základě které mu byl předán k užívání dne 22. listopadu 2005 osobní automobil Škoda Octavia 1.9 TDi, rok výroby 2005, VIN 54GJ646132116MN11. Dlužník dále nesporoval, že se v Leasingové smlouvě zavázal za užívání automobilu hradit Insolvenčnímu navrhovateli 1 měsíční splátku ve výši 12 995,- Kč. Také nebylo sporováno, že Dlužník neplnil své povinnosti vyplývající z uzavřené Leasingové smlouvy, a proto Insolvenční navrhovatel 1 od Leasingové smlouvy dne 17. května 2006 odstoupil. V rámci vyúčtování provedeného z důvodu odstoupení od Leasingové smlouvy byl dlužníkův nedoplatek, v souladu s Leasingovou smlouvou, vypočítán ve výši 277 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). Dlužník byl povinen vyúčtovanou částku zaplatit nejpozději do 31. července 2006, tuto však neuhradil. Poslední uvedenou skutečnost taktéž Dlužník učinil v řízení nespornou.

 

Dlužník však v řízení před Krajským soudem v Hradci Králové předložil jako důkaz prokazující skutečnost, že se nenachází v úpadku, Dohodu o narovnání, kterou uzavřel dne 4. listopadu 2007 s Insolvenčním navrhovatelem 1 (dále jen „Dohoda o narovnání“). V článku I. Dohody o narovnání je konstatováno, že Dlužník má vůči Insolvenčnímu navrhovateli 1 dluh ve výši 277 000,- Kč s příslušenstvím z titulu Leasingové smlouvy splatný k 31. červenci 2006 a že tento je ochoten postupně splácet. V článku II. Dohody o narovnání je Dlužníkem a Insolvenčním navrhovatelem 1 sjednáno, že zde specifikovaný dluh bude splatný v měsíčních splátkách, když první splátka ve výši 25 000,- Kč má být splatná až 31. března 2008. Nesplacení jakékoliv splátky je sice dle Dohody o narovnání sankcionováno ztrátou výhody splátek, z výše uvedeného však nepochybně plyne, že Dlužník není a ani nemůže být v prodlení. Ač byl tento důkaz Krajským soudem v Hradci Králové v řízení proveden, soud k němu zcela nepochopitelně nepřihlédl.

 

Dlužník se domnívá, že z Dohody o narovnání nepochybně plyne, že v současnosti nemá vůči Insolvenčnímu navrhovateli

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz