Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odvolání dlužníka podané proti rozhodnutí o úpadku dle § 141 IZ (duben 2008)

1.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1.1.5.1
Odvolání dlužníka podané proti rozhodnutí o úpadku dle § 141 IZ (duben 2008)

Odvolání dlužníka podané proti rozhodnutí o úpadku dle § 141 IZ

 

V Hradci Králové dne 24. března 2008

 

Ke sp. zn. 3 INS 3/2008

 

Vrchní soud v Praze

prostřednictvím

Krajského soudu v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové 2

 

 

Insolvenční navrhovatel 1: Auto Leasing, a. s.

IČ: 222 33 444

se sídlem: Brabcova 682/5, Praha 4, PSČ: 147 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 222,

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Jansa, předseda představenstva

 

Insolvenční navrhovatel 2: Stavebniny, a. s.

IČ: 111 22 333

se sídlem Jindřišská 2, 111 50 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 215,

jejímž jménem jedná: PhDr. Petr Jahn, předseda představenstva

 

Dlužník: Stavební, a. s.

IČ: 555 22 333

se sídlem Dukelská 2, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka č. 1215,

jejímž jménem jedná: Petr Michal, předseda představenstva

 

 

Odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku

 

 

Třikrát

Doporučeně

 


I.

 

Dne 14. března 2008 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j. 3 INS 3/2008-15, na společný návrh Insolvenčního navrhovatele 1 a Insolvenčního navrhovatele 2 podaný dne 10. února 2008, o úpadku Dlužníka (dále jen „Rozhodnutí“), neboť považoval za prokázané, že se tento ve stavu úpadku nachází. Krajský soud v Hradci Králové dále do výše uvedeného Rozhodnutí inkorporoval výroky ve smyslu § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“, IZ). Rozhodnutí o úpadku bylo Dlužníkovi doručeno dne 18. března 2008.

 

Proti Rozhodnutí o úpadku podává Dlužník ve smyslu § 141 odst. 1 IZ toto včasné odvolání.

 

II.

 

Jak vyplynulo z odůvodnění Rozhodnutí, Krajský soud v Hradci Králové považoval za v řízení prokázané, že Dlužník je v úpadku, neboť Insolvenční navrhovatel 1 má vůči Dlužníkovi dlouhodobě neuhrazenou splatnou pohledávku ve výši 277 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc korun českých) s příslušenstvím a Insolvenční navrhovatel 2 má vůči Dlužníkovi dlouhodobě neuhrazenou splatnou pohledávku ve výši 47 000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc korun českých) s příslušenstvím.

 

Krajský soud v Hradci Králové uzavřel, že Dlužník má současně více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je tudíž v úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

 

III.

 

Dlužník v řízení nikterak nesporoval to, že s Insolvenčním navrhovatelem 1 uzavřel dne 15. listopadu 2005 leasingovou smlouvu č. 155/2005 (dále jen „Leasingová smlouva“), na základě které mu byl předán k užívání dne 22. listopadu 2005 osobní automobil Škoda Octavia 1.9 TDi, rok výroby 2005, VIN 54GJ646132116MN11. Dlužník dále nesporoval, že se v Leasingové smlouvě zavázal za užívání automobilu hradit Insolvenčnímu navrhovateli 1 měsíční splátku ve výši 12 995,- Kč. Také nebylo sporováno, že Dlužník neplnil své povinnosti vyplývající z uzavřené Leasingové smlouvy, a proto Insolvenční navrhovatel 1 od Leasingové smlouvy dne 17. května 2006 odstoupil. V rámci vyúčtování provedeného z důvodu odstoupení od Leasingové smlouvy byl dlužníkův nedoplatek, v souladu s Leasingovou smlouvou, vypočítán ve výši 277 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). Dlužník byl povinen vyúčtovanou částku zaplatit nejpozději do 31. července 2006, tuto však neuhradil. Poslední uvedenou skutečnost taktéž Dlužník učinil v řízení nespornou.

 

Dlužník však v řízení před Krajským soudem v Hradci Králové předložil jako důkaz prokazující skutečnost, že se nenachází v úpadku, Dohodu o narovnání, kterou uzavřel dne 4. listopadu 2007 s Insolvenčním navrhovatelem 1 (dále jen „Dohoda o narovnání“). V článku I. Dohody o narovnání je konstatováno, že Dlužník má vůči Insolvenčnímu navrhovateli 1 dluh ve výši 277 000,- Kč s příslušenstvím z titulu Leasingové smlouvy splatný k 31. červenci 2006 a že tento je ochoten postupně splácet. V článku II. Dohody o narovnání je Dlužníkem a Insolvenčním navrhovatelem 1 sjednáno, že zde specifikovaný dluh bude splatný v měsíčních splátkách, když první splátka ve výši 25 000,- Kč má být splatná až 31. března 2008. Nesplacení jakékoliv splátky je sice dle Dohody o narovnání sankcionováno ztrátou výhody splátek, z výše uvedeného však nepochybně plyne, že Dlužník není a ani nemůže být v prodlení. Ač byl tento důkaz Krajským soudem v Hradci Králové v řízení proveden, soud k němu zcela nepochopitelně nepřihlédl.

 

Dlužník se domnívá, že z Dohody o narovnání nepochybně plyne, že v současnosti nemá vůči Insolvenčnímu navrhovateli