dnes je 21.6.2021

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dle § 163 ZOK

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1
Vzor s výkladem - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dle § 163 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Smluvní strany:

Beta, a. s.

se sídlem Praha 4, Na Výšince 12, PSČ 140 00

IČ 87676654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12345

zastoupená Petrem Koblihou, předsedou představenstva

(dále jako „společník”)

a

Alfa, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Výšince 12, PSČ 140 00

IČ 12345654

bankovní spojení: 1238746/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23456

zastoupená Ing. Pavlem Novákem, jednatelem

(dále jako „společnost”)

(společnost a společník společně dále jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřely v souladu s § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jako „zákon o obchodních korporacích”), níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

(dále jen „smlouva”):

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Společník je jediným společníkem společnosti, neboť je vlastníkem podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti.

1.2 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran týkajících se poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti a zejména závazek společníka poskytnout společnosti příplatek na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti.

Článek II

Poskytnutí příplatku

2.1 Společník se touto smlouvou zavazuje, že poskytne společnosti dobrovolný příplatek v penězích ve výši 5.000.000 Kč (slovy pět milionů korun českých) na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti. K poskytnutí příplatku udělil jednatel společnosti souhlas, který je vyjádřen jeho podpisem v zastoupení společnosti na této smlouvě.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že společník poskytne společnosti příplatek v plné výši nejpozději do 26. 8. 2014. Příplatek bude společníkem poskytnut bezhotovostně, a to na číslo účtu společnosti uvedené v označení společnosti v úvodu této smlouvy, pokud společnost nesdělí společníkovi písemně jiné číslo účtu.

2.3 Poskytnutí příplatku podle této smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu společnosti.

Článek III

Závěrečná ustanovení

3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.2

Nahrávám...
Nahrávám...