dnes je 22.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřená podle § 2321 a násl. NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.41.1
Vzor s výkladem – Smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřená podle § 2321 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

Tomáš Novák

narozen 4. 2. 1978

bytem Mráčkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00

č. účtu 125485/5500

e-mail mrackova@mrackova

(dále jen "nájemce")

a

Alfa s.r.o.

IČO 12345245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

č. účtu 5554857/0100

(dále jen "pronajímatel")

(nájemce a pronajímatel společně dále jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o nájmu dopravního prostředku

(dále jako "smlouva"):

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Pronajímatel je vlastníkem osobního automobilu zn. ŠKODA Superb, RZ 2A1 2546, barva černá, identifikační číslo vozidla (VIN) 1GWEK19T22J265707 (dále jen "osobní automobil").

1.2 Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci k užívání osobní automobil, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě, a nájemce se zavazuje platit za užívání osobního automobilu nájemné ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Nájemce je oprávněn používat osobní automobil pro účely svého podnikání.

1.3 Pronajímatel je povinen předat nájemci osobní automobil do pěti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Předání a převzetí osobního automobilu si smluvní strany potvrdí. Spolu s osobním automobilem pronajímatel předá nájemci tyto doklady vztahující se k najatému osobnímu automobilu:

a) osvědčení o registraci vozidla ("malý technický průkaz"),

b) potvrzení o pojištění odpovědnosti ("zelená karta").

1.4 Nájem se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2015.

1.5 Pronajímatel prohlašuje, že najatý osobní automobil je ve stavu odpovídajícím jeho stáří a opotřebení a je plně způsobilý k provozu po celou dobu nájmu k účelu, ke kterému bude nájemcem užíván.

Článek II

Nájemné a jeho placení

2.1 Smluvní strany se dohodly, že nájemné činí 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) vždy za každý i započatý měsíc trvání doby nájmu. K nájemnému se připočte DPH ve výši podle platných právních předpisů. V případě, že nájem trvá pouze po část měsíce, činí nájemné bez DPH:

2.1.1 7.500 Kč, trvá-li nájem v daném kalendářním měsíci 15 dnů a méně,

2.1.2 15.000 Kč, trvá-li nájem v daném kalendářním měsíci více než 15 dnů.

2.2 Nájemné je splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem po ukončení každého měsíce, ve kterém nájem podle této smlouvy trval. Splatnost nájemného se sjednává v délce čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení faktury, za předpokladu, že bude faktura nájemci doručena alespoň pět (5) dnů před její splatností. V případě pozdějšího doručení se splatnost faktury prodlužuje o dobu, o kterou byla faktura nájemci doručena později.

2.3 Nájemné nezahrnuje spotřebu pohonných hmot za dobu užívání osobního automobilu. Veškeré náklady na provoz a běžnou údržbu osobního automobilu si hradí nájemce. Nájemce se zavazuje vrátit osobní automobil s plnou nádrží pohonných hmot, bez ohledu na stav pohonných hmot v době převzetí osobního automobilu.

Článek III

Práva a povinnosti stran

3.1 Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého osobního automobilu třetí osobě a musí zabezpečit, aby obsluha osobního automobilu měla potřebné oprávnění k řízení osobního automobilu a nebyl jí orgánem veřejné moci uložen trest spočívající v zákazu této činnosti.

3.2 Vzniklou škodu na osobním automobilu nese pronajímatel. Pokud ale nájemce způsobí škodu nesprávným užíváním osobního automobilu či pokud způsobí škodu v důsledku jiných okolností, za něž odpovídá, hradí prokazatelnou škodu pronajímateli nájemce.

3.3 Pronajímatel potvrzuje, že osobní automobil je pojištěn vůči havárii a jiným neodvratitelným událostem a rovněž je pojištěn z titulu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pronajímatel je povinen udržovat pojištění po celou dobu účinnosti této smlouvy.

3.4 Pokud se vyskytne v průběhu užívání osobního automobilu potřeba oprav, které nelze odstranit běžnou údržbou, je nájemce povinen tuto potřebu bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Pronajímatel pak zajistí provedení oprav na své náklady. Pokud však bude nájemce v prodlení s oznámením potřeby oprav pronajímateli, hradí náklady na opravy nájemce.

Článek IV

Zánik nájmu

4.1 Nájemní vztah zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byl sjednán,

b) písemnou dohodou smluvních stran,

c) zničením osobního automobilu, nebo

d) písemnou výpovědí ze strany pronajímatele bez udání důvodů. Pronajímatel je oprávněn nájem ukončit s okamžitou účinností a žádat vrácení osobního automobilu neprodleně po doručení výpovědi, nejpozději však do 7 dnů od doručení výpovědi. Výpověď může být doručena nájemci i formou e-mailu na e-mail uvedený v označení nájemce v úvodu této smlouvy, přičemž se má za to, že výpověď byla doručena okamžikem jejího odeslání pronajímatelem.

4.2 Nájemce je povinen po skončení

Nahrávám...
Nahrávám...