dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty podle § 247a odst. 2 DŘ

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.36
Vzor s výkladem – Odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty podle § 247a odst. 2 DŘ

Ing. Zdeněk Morávek

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Chomutově

Bachmačská 1416

430 11 Chomutov

Karel Novák

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ: CZ12345678

V Chomutově dne 20. 9. 2019

Odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty podle § 247a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Rozhodnutím čj. 215487/2019 ze dne 9. 9. 2019, které jsem obdržel 14. 9. 2019, mi byla uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši 2 000 Kč, a to v souladu s § 247a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Jak je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí, byla mi pokuta uložena za nesplnění povinnosti podat řádné daňové tvrzení elektronicky, jelikož mám zpřístupněnu datovou schránku. Proti tomuto rozhodnutí o uložení pokuty se odvolávám, protože v souladu s § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento seznam uvedla Finanční správa na svých internetových stránkách v materiálu Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoliv měla být učiněna elektronicky.

Vzhledem k tomu, že můj případ se týkal přiznání k dani z nemovitých věcí, které v současné době v seznamu již uvedeno není, odvolávám se proti tomuto rozhodnutí a požaduji zrušení rozhodnutí o uložení pokuty.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

........................................

Karel Novák

Výklad:

Jak vyplývá z § 72 odst. 1 daňového řádu, přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen tato podání učinit pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou elektronicky. Na to potom navazuje § 74 odst. 4 daňového řádu, který stanoví, že pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tato podání jsou zveřejněna na stránkách Finanční správy pod odkazem https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4-DR_2017-08-01.pdf. K tomu je nutné doplnit, že podle § 247a odst. 2 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu jinak než elektronicky, ačkoliv byl povinen jej učinit elektronicky. Z uvedeného materiálu Finanční správy vyplývá, že pokud je jiná než povinná elektronická forma podání jedinou vadou takového podání, je považováno za podání bezvadné, správce daně jej zpracuje, avšak za nedodržení povinné elektronické formy uloží podle § 247a daňového řádu pokutu ve výši 2.000 Kč. Kromě pokuty 2.000 Kč může správce daně uložit pokutu až do výše 50.000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní. V případě podání uvedených v tomto seznamu proto správce daně nadále nebude vyzývat k odstranění jejich vady (pokud bude jediná vada spočívat v podání jinou než elektronickou formou) a nebude tak trvat na činění podání elektronicky, avšak nedodržení povinné elektronické formy je sankcionováno pokutou podle § 247a daňového řádu.

Povinnost činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu se nevztahuje na podání, pro něž nebyly zveřejněny formát a/nebo struktura podání, tzn. na podání, která nejsou k dispozici na daňovém portálu v sekci Elektronická podání pro Finanční správu → Elektronické formuláře (tzv. EPO podání).

K uvedené problematice je ale nutné upozornit na rozsudek krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 85/2016-39 ze dne 10. května 2018. Uvedeným rozsudkem bylo zrušeno rozhodnutí o odvolání OFŘ a současně i rozhodnutí FÚ pro Jihomoravský kraj, kterým byla žalobkyni právě uložena tato pokuta. Na základě výše uvedeného rozhodnutí GFŘ aktualizovalo metodický pokyn k ukládání a následnému postupu u pokut podle § 247a odst. 2 daňového řádu.

Předmětem sporu mezi stranami byla otázka, zda v posuzovaném případě byl správce daně oprávněn uložit žalobkyni pokutu za podání daňového přiznání v jiné než elektronické formě. Soud konstatoval, že zvolené legislativní řešení s ukládáním pokut je přiměřené stanovenému cíli, což nevyvrací ani tvrzení žalobkyně o tom, že přílohy, které byly součástí jejího podání, musely být doručeny v originálech a nemohly tak být doručeny prostřednictvím datové zprávy, nýbrž jedině v listinné podobě. V takto učiněném podání prostřednictvím dvou různých kanálů, tj. elektronicky i v listinné podobě, žalobkyně spatřovala větší

Nahrávám...
Nahrávám...