Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti doživotního užívacího práva a reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení podle § 1283, § 1303 a § 2055 NOZ

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.4
Vzor s výkladem – Darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti doživotního užívacího práva a reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení podle § 1283, § 1303 a § 2055 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Manželé

Ludmila Lampertová

rodné číslo 430923/777

a

Antonín Lampert

rodné číslo 405627/019

oba trvale bytem Pod Skalkou 902/32, Praha 4, PSČ 140 00

(dále jen jako „dárci”)

a

Jan Lampert

rodné číslo 661024/2243

trvale bytem Vodní 935/24, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 150 00

(dále jen jako „obdarovaný”)

(dárci a obdarovaný společně dále jako „smluvní strany” a každá z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 1283, § 1303 a § 2055 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu

a

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti doživotního užívacího práva a reálného věcného břemene

a

dohodu o zákazu zcizení a zatížení

(dále jen „smlouva):

Článek I

1.1 Dárci prohlašují, že jsou vlastníky bytové jednotky č. (č. p./č. jednotky) 953/2 vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, umístěné v domě – budova Podolí, č. p. 952, 953, postavené na pozemcích p. č. 1395/1, p. č. 1395/2, vše v k. ú. Podolí, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen ,,jednotka”).

K jednotce přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu – budovy Podolí, č. p. 952, 953, postavené na pozemcích p. č. 1396/1, p. č. 1396/2, vše v k. ú. Podolí, obec Praha, okres Hlavní město Praha, o velikosti id. 737/10236 k celku.

K jednotce dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. 1396/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2, p. č. 1396/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 212 m2, p. č. 1392/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 723 m2, p. č. 1392/2 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 630 m2, vše v k.ú. Podolí, obec Praha, okres Hlavní město Praha, o velikosti id. 737/10236 k celku.

Vlastnické právo dárců k výše uvedené jednotce a spoluvlastnickým podílům je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listech vlastnictví č. 3314 a 1482, pro k. ú. Podolí, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

1.2 Jednotka spolu s příslušejícími spoluvlastnickými podíly na budově a pozemcích jsou dále touto smlouvou označeny též jen jako „nemovitosti”.

Článek II

2.1 Dárci touto smlouvou ze svého vlastnictví bezplatně převádějí vlastnické právo k nemovitostem specifikovaným v článku 1. této smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím svému synovi jako obdarovanému a obdarovaný nemovitosti specifikované v článku 1. této smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím od dárců, svých rodičů, s díky do svého výlučného vlastnictví jako dar přijímá.

Článek III

3.1 S ohledem na zabezpečení práv dárců, kteří jsou rodiči obdarovaného, se smluvní strany dohodly na tom, že se ve prospěch dárců zřizuje věcné břemeno – služebnost doživotního výlučného užívacího práva jednotky a k ní přináležejících spoluvlastnických podílů, jak jsou specifikovány v článku I, kterou jsou dárci oprávněni užívat k bydlení, a to oba dohromady či každý zvlášť podle jejich vzájemné dohody (služebnost bytu).

3.2 Věcné břemeno uvedené v odstavci 3.1 tohoto článku smlouvy se zřizuje bezplatně.

3.3 Dárci právo odpovídající věcnému břemeni přijímají a obdarovaný výslovně prohlašuje, že s uvedeným věcným břemenem – služebností doživotního užívacího práva souhlasí a je povinen toto právo dárců po celou dobu trvání věcného břemene – služebnosti doživotního užívacího práva strpět.

3.4 Veškeré náklady spojené s běžným užíváním jednotky stejně jako náklady spojené s běžnou údržbou a drobnými opravami budou hradit dárci. Zejména se pak bude jednat o dodávky médií (elektřina, plyn a voda). Ostatní náklady spojené s provozem jednotky a její údržbou ve stavu způsobilém k užívání bude hradit obdarovaný.

Článek IV

4.1 Obdarovaný je povinen se o své rodiče-dárce postarat, a to tak, že jim zabezpečí péči, jež bude sestávat z:

  • - obstarání potřebných léků (v případě potřeby),
  • - zajištění doprovodu k lékaři (v případě potřeby),
  • - obstarání běžných nákupů,
  • - zajištění běžného úklidu jednotky,
  • - zajištění další potřebné péče k zajištění dalších základních potřeb dárců podle konkrétní situace v případě jejich nemohoucnosti.

4.2 Povinnost obdarovaného poskytnout výše uvedenou péči nastupuje až okamžikem, až o ni alespoň jeden z dárců požádá. Povinnost obdarovaného plnit péči ve výše uvedeném rozsahu zatěžuje jednotku a k ní přináležející spoluvlastnické podíly, jak jsou specifikovány v článku I, jako reálné břemeno ve smyslu § 1303 NOZ, a to jako reálné břemeno doživotní. Veškeré náklady spojené s výkonem reálného břemene bude hradit obdarovaný.

4.3 Reálné břemeno uvedené v odstavci 4.1 tohoto článku smlouvy se zřizuje bezplatně. Dárci právo odpovídající reálnému břemenu přijímají a obdarovaný výslovně prohlašuje, že s uvedeným reálným břemenem – povinností poskytování doživotní péče definované v článku I. této smlouvy souhlasí a je povinen specifikovanou péči poskytovat.

Článek V

5.1 Dárci prohlašují, že na nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti, které omezují nebo mohou obdarovaného omezit.

5.2 Dárci seznámili obdarovaného se stavem předmětu této smlouvy, tj. nemovitostmi specifikovanými v článku I této smlouvy. Obdarovaný současně výslovně prohlašuje, že si nemovitosti – dar řádně prohlédl a bez výhrad a s poděkováním je od dárců přijímá ve stavu, v jakém se ke dni podpisu smlouvy nalézají.

5.3 Obdarovaný bere na vědomí, že dárci jsou oprávněni odvolat dar podle této smlouvy v případě nouze podle ustanovení § 2068 a násl. občanského zákoníku a pro nevděk obdarovaného podle § 2072 a násl. občanského zákoníku.

Článek VI

6.1 Dárci a obdarovaný se dohodli, že obdarovaný není oprávněn nemovitosti po dobu života dárců zcizit (převést na jiného) a zatížit bez předchozího písemného souhlasu dárců. Zákaz zcizení a zatížení nemovitostí se sjednává jako právo věcné s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům nemovitostí.

6.2 Zákaz zatížení a zcizení nemovitostí podle této smlouvy vznikne zápisem do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, přičemž zároveň s touto smlouvou smluvní strany podepisují návrh na zahájení vkladového řízení o zápisu zákazu zatížení a zcizení nemovitostí podle této smlouvy. Podání návrhu na zahájení vkladového řízení příslušnému katastru nemovitostí zajistí obdarovaný, který také nese náklady související s podáním návrhu na vklad.

Zákaz zatížení a zcizení nemovitostí zřízený na základě této smlouvy zaniká dnem smrti dárců.

Článek VII

7.1 Smluvní strany prohlašují, že se cítí vázány obsahem této smlouvy stejně jako právními jednáními touto smlouvou způsobenými.

7.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že tato smlouva obsahuje projev jejich