dnes je 8.8.2022

Input:

Vzor s výkladem - Bankovní záruka podle § 2029 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.48.1
Vzor s výkladem – Bankovní záruka podle § 2029 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Věřitel:

LCD s.r.o.

IČO 12555535

se sídlem Slánská 725, Písek, PSČ 397 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 3321

(dále jen „věřitel”)

ZÁRUČNÍ LISTINA č. 25689/2017

Vážení obchodní přátelé,

obrátil se na nás náš klient společnost BCB, s.r.o., IČO 22567899, se sídlem Příční 15, Liberec 7, PSČ 460 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3330 (dále jen „klient”), se žádostí o vystavení této bankovní záruky, která má sloužit k zajištění řádného splnění povinností klienta ze smlouvy ze dne 17. 1. 2017 o výstavbě nových jednotek formou půdní vestavby a nástavby na domě č. p. 222, který stojí na pozemku p. č. 151, to vše v k. ú. Písek, (dále jen „zajištěná smlouva”).

V návaznosti na výše uvedené na žádost klienta přebíráme neodvolatelnou bankovní záruku až do maximální výše 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) (dále jen „výše záruky”).

Tímto se tedy neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vaší společnosti na její první písemné požádání (dále jen „výzva”), a to bez námitek a bez zkoumání právního titulu každou Vámi požadovanou částku až do výše záruky.

Výzva musí:

  1. obsahovat prohlášení Vaší společnosti, že klient nedostál ve lhůtě splatnosti svému závazku ze zajištěné smlouvy a podpisy oprávněných zástupců Vaší společnosti musejí být úředně ověřeny,
  2. obsahovat výši požadované částky k vyplacení,
  3. být doručena na adresu Flora banka, a. s., Klášterní 45/1, Praha 1, PSČ 110 00, a to doporučeným dopisem nebo osobně.

Plnění naší banky není podmíněno žádnou jinou skutečností či předložením jakéhokoliv dokumentu. Každé jednotlivé plnění Vám bude zasláno vždy do 7 dnů ode dne doručení výzvy.

Výše záruky se vždy snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše záruky tato bankovní záruka zaniká.

Bankovní záruku poskytujeme do 31. 12. 2018. Dovolujeme si Vás upozornit, že bankovní záruka zanikne, pokud v takto stanoveném termínu nám Vaše společnost nezašle výzvu.

Vaše společnost je oprávněna postoupit práva na plnění z této bankovní záruky třetí osobě bez našeho souhlasu, není však oprávněna postoupit právo uplatnit finanční záruku. Právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být bez našeho souhlasu zastaveno.

Tato bankovní záruka je vystavena v souladu s § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na tuto bankovní záruku se nepoužijí Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG), a to ani ve znění publikace ICC (MOK) č. 458, ani v revizi 2010, publikace ICC (MOK) č. 758).

V ………………………… dne …..………

Flora banka, a. s.

IČO12214445

se sídlem Mostní 17, Praha 4, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6336

……………………………………

Flora banka, a. s.

jméno a podpis oprávněné osoby

Věřitel tímto potvrzuje, že dne …..……… převzal záruční listinu.

……………………………………

věřitel

jméno a podpis oprávněné osoby

Výklad:

Finanční záruka vzniká tím, že výstavce záruční listiny vystaví písemné prohlášení v podobě takzvané záruční listiny, v níž prohlásí, že uspokojí věřitele do výše peněžní částky uvedené v záruční listině, pokud určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...