dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o provedení práce

15.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.18.1.2 Vzor - Dohoda o provedení práce

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

.............................................................................................................

IČO: ..............................................................................................

se sídlem ..............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................

jehož jménem jedná ..............................................................................

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................

nar.: ....................................................................................................

bytem: .................................................................................................

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), tuto

dohodu o provedení práce

1.1 Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ………………... Smluvní strany prohlašují a potvrzují si, že rozsah práce odvedené na základě této dohody nepřesáhne 300 hodin a dále si potvrzují, že jsou splněny podmínky pro uzavření této dohody, tj. v kalendářním roce, ve kterém se tato dohoda uzavírá, rozsah práce zaměstnance pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nepřesáhnul 300 hodin a ani v rámci provádění práce podle této dohody tento rozsah celkově nepřesáhne.

1.2 Zaměstnanec prohlašuje, že je k provedení práce podle této dohody odborně způsobilý a má k tomu dostatečné znalosti a zkušenosti.

1.3 Smluvní strany se shodly na uzavření dohody na dobu (určitou/neurčitou). Zaměstnanec je povinen provést práci osobně, nejpozději do ……………….

1.4 Zaměstnanec předá provedenou práci zaměstnavateli ve sjednaném termínu způsobem, který zaměstnavatel určí. O předání a převzetí provedené práce sepíší smluvní strany písemný protokol.

II.
Odměna

2.1 Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou práci celková odměna ve výši ………….. Kč (dále jako „Odměna”).

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje zaplatit zaměstnanci Odměnu nejpozději do měsíce následující po měsíci, ve kterém byla práce podle této dohody dokončena a smluvními stranami předána a převzata, a to bezhotovostním převodem na účet č. ……………….. vedený u …………………..

III.
Podmínky výkonu práce

3.1 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají a s obsahem náplně práce. Zaměstnanec dále potvrzuje, že od

Nahrávám...
Nahrávám...