dnes je 19.2.2019
Input:

Vzor - Dohoda o převodu družstevního bytu dle § 736 ZOK (úplatná)

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2.5
Vzor – Dohoda o převodu družstevního bytu dle § 736 ZOK (úplatná)

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Petr Smatlík

r. č. 890722/0067

bytem Bludská 1487/3, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

(dále jen „převodce”)

a

Miroslava Fištejnová

r. č. 915930/1932

bytem Chamrádova 640/22, Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00

(dále jen „nabyvatel”)

(převodce a nabyvatel dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”), uzavřeli v souladu s § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích” nebo „ZOK”), níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

(dále jen „dohoda”):

I.

1.1 Převodce prohlašuje, že mu svědčí členství v tomto bytovém družstvu: Bytové družstvo Beroun, se sídlem Velké náměstí 169, Beroun, IČO 98222289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka č. 864 (dále jen „bytové družstvo”), s nímž je spojen nájem družstevního bytu č. p. 447/5, umístěného v 2. nadzemním podlaží v domě č. p. 447, který je postaven na pozemku p. č. st. 542, vše v k. ú. Beroun, obec Beroun (dále jen „družstevní byt”). Vlastnické právo Bytového družstva je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 122 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro katastrální území Beroun.

II.

2.1 Předmětem této dohody je převod družstevního podílu vyplývajícího z členství převodce v bytovém družstvu. S družstevním podílem je spojeno nájemní právo k družstevnímu bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, přičemž toto nájemní právo ve smyslu ustanovení § 736 odst. 2 ZOK včetně všech práv a povinností s tím spojených přechází za podmínek stanovených touto dohodou a zákonem na nabyvatele.

III.

3.1 Dohodnutá cena za převod družstevního podílu v bytovém družstvu podle dohody smluvních stran činí 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „cena převodu”).

3.2 Způsob úhrady ceny převodu si smluvní strany dohodly tak, že cena převodu byla ještě před podpisem této smlouvy uložena do advokátní úschovy advokátky Mgr. Beáty Jančové, ev. č. ČAK 9999, se sídlem Kounického 17, Beroun (dále jen „schovatel”).

3.3 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že celá cena převodu bude z advokátní úschovy uvolněna na účet převodce č. …………………. do 5 pracovních dnů poté, co bude schovateli předložen následující dokument:

 • originál této „dohody o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu” uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem. Tato dohoda bude buď opatřena razítkem bytového družstva či jinak vyznačenou obchodní firmou bytového družstva s uvedením data převzetí bytovým družstvem nebo bude jiným hodnověrným způsobem prokázáno, že dohoda byla předložena bytovému družstvu (např. doručenkou).

IV.

4.1 Převodce převádí na nabyvatele družstevní podíl v bytovém družstvu se všemi součástmi a příslušenstvím a nabyvatel družstevní podíl se všemi součástmi a příslušenstvím přijímá, a to za cenu převodu uvedenou v článku III.

4.2 Převodce prohlašuje, že vůči bytovému družstvu nemá z titulu členství ani z titulu platby nájemného či služeb spojených s nájmem družstevního bytu žádné dosud splatné nevyrovnané závazky, což osvědčil potvrzením bytového družstva.

4.3 Před podpisem této dohody předložil převodce nabyvateli:

 • platné stanovy družstva,

 • potvrzení družstva, že na předmětném družstevním bytě a družstevním podílu neváznou žádné dluhy ani jiné právní závady, zejména například dluh na nájemném či zálohách na služby související s užíváním družstevního bytu

 • potvrzení o splacení anuity (dalšího členského vkladu) k předmětnému družstevnímu podílu.

4.4 Převodce se zavazuje, že uhradí veškeré poplatky za služby a nájemné a jiné poplatky spojené s užíváním družstevního bytu, které nabyvateli vyúčtuje bytové družstvo, za dobu do předání a převzetí družstevního bytu ve smyslu článku V odstavce 1. této dohody. Převodce se zavazuje, že předmětné dlužné částky uhradí do 14 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

V.

5.1 Převodce se zavazuje, že družstevní byt předá včetně všech příslušných klíčů, včetně sklepní kóje a ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení nejpozději 15 dnů od převodu družstevního podílu v družstvu nabyvateli. Převodce se zavazuje předat družstevní byt nabyvateli ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této dohody.

5.2 Nabyvatel prohlašuje, že je mu znám technický stav

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz