dnes je 18.1.2019
Input:

Vzor B: Kupní smlouva (anglicky - překlad vzoru A)

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Kupní smlouva (anglicky – překlad vzoru A)

Stáhnout vzor

Purchase Agreement
(concluded in accordance with Section 409 et seq. of Commercial Code)

I.
Contracting Parties

1. Seller: .......................................................................................................................
(commercial company or title, seat and place of business, identification number and information on registration)

Represented by ............................................. (name, surname and position)
(hereinafter referred to as „the Seller")

2. Buyer: .......................................................................................................................
(commercial company or title, seat and place of business, identification number and information on registration)

Represented by ............................................. (name, surname and position)
(hereinafter referred to as „the Buyer")

II.
Subject of the Agreement

 1. In accordance with this Agreement the Seller undertakes to deliver the goods to the Buyer as specified hereof and transfer the ownership title to the goods to the Buyer. The Buyer undertakes to take the goods from the Seller and to pay the agreed purchase price.

 2. The goods delivered based on this Agreement are listed in the annex that constitutes an integral part of this Agreement.

 3. The Seller shall deliver the goods via the carrier (truck) to the plant of the Buyer in .......... (accurate identification of the plant and its location).

 4. The Seller shall deliver the goods to the Buyer in the quality and standard resulting from the conformity certificate as specified in Annex No. 2 that constitutes an integral part of this Agreement. The quality of goods shall comply with ČSN ............... (standard number).

 5. The Seller shall deliver the goods to the Buyer under this Agreement in the volume and composition required by the Buyer in written orders. Each order shall be delivered to the seat of the Seller at least three days prior to the required delivery of goods.

III.
Purchase Price

 1. The Seller and the Buyer agreed the purchase price of goods delivered under this Agreement shall comply with the price list of the Seller specified in Annex No. 3 that constitutes an integral part of this Agreement.

 2. Should individual items of the price list of goods specified in Annex No. 3 be changed, the Buyer shall pay the increased price for individual kinds of goods if it does not exceed 10 % of the original price in each individual case. Should the price of individual kind of goods exceed 10 % of the original price, the new price of goods shall be agreed in writing in the form of an amendment to this Agreement.

 3. The contracting parties consider the goods delivered if they are accepted by the Buyer's responsible representative from the carrier. The document proving the delivery of goods under this Agreement is the bill of delivery attached to individual consignments with the signature of responsible employee of the Buyer.

 4. Following the delivery of goods the Seller is entitled to issue the invoice. The delivery of goods is the date of taxable supply in accordance with Act on Value Added Tax. The issued invoice shall contain the essentials of a tax document in accordance with Act on Value Added Tax and essentials of a commercial certificate in accordance with Section 13a of Commercial Code as well as identification of the Agreement based on which the performance was made, the document proving the taxable supply, invoice number, due date or amount of provided advance. The invoice shall bear the stamp of the Seller and the signature of employee authorised to issue it.

 5. The Seller as a VAT payer shall add the tax rate to the invoice price in the legal rate applicable at the time of taxable supply.

 6. The invoice shall be due within fifteen days of its delivery to the Buyer.

 7. Should the invoice contain incorrect data or it lacks some data, the Buyer shall be entitled to return the invoice to the Seller within its maturity. In such a case the Seller shall issue a new invoice with a new due date.

 8. The invoice shall be paid by bank transfer to the Seller's account No. ........................... with ............................................................ (name of the bank).

 9. Should the invoice be paid with delay due to the reasons demonstrably caused by the bank, the Buyer shall not be in delay with the invoice payment for this period.

IV.
Existence of Agreement

 1. This Agreement has been concluded for the period of two years from the day of its signature by both contracting parties.

 2. The Seller shall deliver the goods specified in Buyer's written orders if they are delivered within the agreed deadlines so as the Seller could duly and in time supply the goods within four days of the delivery of the Buyer's written order.

 3. The Seller is entitled to deliver the goods prior to the agreed deadline only upon the written consent of the Buyer.

 4. Should the Seller deliver the higher number of goods that exceed the amount specified in the Buyer's order by more than 6 %, the Buyer shall be obliged to reject this higher amount in writing within 24 hours. Should the Buyer fail to do so within the deadline, it shall pay for the higher delivered amount and the Seller shall be entitled to the payment.

 5. The Buyer shall not be entitled to reject the goods delivered within the agreed deadline. Should the Buyer reject to accept the goods without any reason, the Seller shall store the goods with a third person at the Buyer's cost and to inform the Buyer on this fact in writing. The delivery of a written notice on storage of unaccepted goods shall be considered as the compliance with the Seller's obligation to deliver the goods.

 6. The Buyer acquires the title to the goods upon their acceptance.

 7. Should the Buyer fail to pay the Seller the agreed and invoiced purchase price including the value added tax, it does not become an owner of the delivered goods and the Seller remains an owner of the goods until the payment of the purchase price. The Buyer undertakes to inform in writing any other entity that would be interested in purchasing the goods delivered by the Seller that it has made this agreement on ownership title with the Seller. Should the Buyer fail to do so, it shall be responsible for damages caused to the Seller.

V.
Accountability of the Seller for Defects of Goods

 1. The Seller shall be responsible towards the Buyer for defects caused within the warranty period that is two years since the acceptance of goods. It shall guarantee the goods will have the agreed quality and standard, will be delivered in the volume required by the Buyer in the order, will be duly packed (the packaging method is specified in the Seller's catalogue that constitutes Annex No. 4 and a part of the Agreement) and it shall guarantee

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz