dnes je 25.7.2021

Input:

Přestupky (§ 90-92 ZSZS)

15.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.5
Přestupky (§ 90-92 ZSZS)

JUDr. Anna Janáková

Přestupek na úseku PLS dle ZOVZ

Státní dozor nad plněním povinností zaměstnavatele v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb pro své zaměstnance tradičně provádí na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, krajské hygienické stanice. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je zakotven přestupek na úseku ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb (§ 92h), který obsahuje řadu skutkových podstat reagujících na porušování právních předpisů v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb a umožňuje orgánům ochrany veřejného zdraví za přestupek uložit zaměstnavatelům pokutu až do výše 3 000 000 Kč. Do citovaného zákona však byly zařazeny také skutkové podstaty přestupku, kterého se může při poskytování svých služeb dopustit též poskytovatel PLS, za který mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Přestupek poskytovatele PLS dle ZSZS

ZSZS stanoví skutkové podstaty přestupků, kdy za porušení nebo neplnění povinností stanovených ZSZS lze poskytovateli pracovnělékařských služeb uložit finanční sankce, a dále stanoví podmínky a výši takových sankcí. Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu na úseku:

a) posudkové činnosti, jestliže:

  1. vydá lékařský posudek, k jehož vydání není oprávněn, nebo přezkoumá lékařský posudek, k jehož přezkoumání není oprávněn,
  2. nevydá lékařský posudek ve stanovené lhůtě,
  3. nepostoupí návrh na přezkoumání lékařského posudku ve stanovené lhůtě,
  4. nepředloží příslušnému správnímu orgánu na základě jeho výzvy doplněné podklady nebo nedodrží určenou lhůtu.

Za uvedený přestupek může být poskytovateli vyměřena v případě uvedeném pod bodem 1 pokuta ve výši až 300 000 Kč, v případech uvedených pod body 2, 3 a 4 pokuty až do výše 200 000 Kč;

b) poskytování pracovnělékařských služeb, jestliže

Nahrávám...
Nahrávám...