dnes je 13.6.2024

Input:

Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska zákona o daních z příjmů

20.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.3
Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska zákona o daních z příjmů

Ing. Ivan Macháček

A. Zdanění zaměstnaneckých benefitů u zaměstnance

Podmínky osvobození benefitů od daně z příjmů

Při posuzování daňového řešení poskytovaných zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance je nutno vždy zkoumat, zda se jedná o příjem, který je u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, a pokud odpovíme na tuto otázku kladně, pak nutno zkoumat, zda se jedná o příjem podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti anebo je od této daně osvobozen podle § 6 odst. 9 ZDP, přičemž v některých ustanoveních § 6 odst. 9 ZDP se váže osvobození od daně z příjmů na poskytování zaměstnaneckých benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb, a u zaměstnavatelů, kteří tento fond netvoří, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo z výdajů (nákladů), které nejsou u zaměstnavatele výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Zákon o daních z příjmů obsahuje v § 6 pro některá plnění zaměstnavatele limity, do jejichž výše není plnění zaměstnavatele předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 odst. 7 ZDP), a limity, do jejichž výše jsou poskytované zaměstnanecké benefity na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 odst. 9 ZDP), a nad tyto limity podléhá plnění zaměstnavatele na straně zaměstnance zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti.

Níže uvedeme výčet nepeněžních plnění zaměstnavatele, která jsou osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, a podmínky pro jejich osvobození:

1. Odborný rozvoj zaměstnanců

Podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP jsou od daně z příjmů osvobozena nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele anebo vynaložená na rekvalifikaci zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. Blíže viz samostatná kapitola.

2. Stravování zaměstnanců

Podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně z příjmů osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (včetně poskytnutí stravenek) a peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál), a to vše do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

3. Nealko nápoje

Podle § 6 odst. 9 písm. c) ZDP je od daně z příjmů osvobozena hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, přičemž toto osvobození se váže na plnění zaměstnavatele ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů).

4. Zdraví, kultura, rekreace, sport, vzdělávání

Podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je od daně z příjmů osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ve formě:

a) pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení,

b) použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,

c) příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,

d) příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

5. Sportovní nebo kulturní akce pořádané zaměstnavatelem

Podle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

6. Přechodné ubytování

Podle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP je od daně z příjmů osvobozena hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, pokud je poskytováno zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.

7. Příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří

Podle § 6 odst. 9 písm. m) ZDP je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec, do úhrnné výše 50 000 Kč ročně. Bližší vymezení těchto produktů a jejich daňovou podporu nalezneme v nových ustanoveních § 15a až § 15c ZDP ve znění zákona č. 349/2023 Sb. Blíže viz samostatná kapitola.

8. Poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci

Podle § 6 odst. 9 písm. r) ZDP je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Blíže viz samostatná kapitola.

9. Náhrady cestovních výdajů

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP není předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti výše náhrad cestovních výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem práce pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 ZP (do výše náhrad cestovních výdajů poskytovaných zaměstnancům zaměstnavatelem veřejné správy).

10. Prodej za sníženou cenu

Podle § 6 odst. 3 ZDP se příjmem zaměstnance rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá plnění nižší, než je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku, nebo cena, kterou účtuje zaměstnavatel jiným osobám.

Dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. o) ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2023 byly od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, a to za předpokladu, že tyto příjmy byly vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Novelou ZDP obsažené v zákoně č. 349/2023 Sb. bylo toto osvobození od daně zrušeno [došlo ke zrušení znění tohoto písmene o)]. Nadále je možný postup podle § 4a písm. k) ZDP, kde se uvádí, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky. Toto ustanovení tak dopadá i na bezúplatné příjmy, které jsou vypláceny zaměstnavatelem zaměstnanci na humanitární nebo charitativní účely.

Peněžní plnění zaměstnavatele

Peněžní plnění zaměstnavatele poskytované formou zaměstnaneckých benefitů jeho zaměstnancům však bude na straně zaměstnance vždy zdanitelným příjmem a bude rovněž součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Zdanění ze mzdy

Pokud poskytnutý zaměstnanecký benefit u zaměstnance není osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti na základě výše uvedených ustanovení ZDP, bude peněžní nebo nepeněžní plnění

Nahrávám...
Nahrávám...