dnes je 13.6.2024

Input:

Pojistné na sociální pojištění

15.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8.3 Pojistné na sociální pojištění

JUDr. Jan Přib

Pro účely pojistného na sociální pojištění mají členové představenstva, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, postavení zaměstnanců a akciová společnost má postavení jejich zaměstnavatele. Podmínkou pro to, aby zaměstnanec (včetně člena představenstva) byl poplatníkem pojistného, je, že je účasten nemocenského pojištění.

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všechny tyto odvody platí zaměstnavatel (zde akciová společnost); zaměstnanci (zde členové představenstva) platí jen pojistné na důchodové pojištění.

Zaměstnanci si pojistné sami nevypočítávají ani neodvádějí; tyto povinnosti plní jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatel (akciová společnost) tedy vypočítává a odvádí pojistné za každého svého zaměstnance (včetně členů představenstva) a dále za sebe.

Pojistné odvádí zaměstnavatel za kalendářní měsíc jednak za sebe (úhrnná sazba pojistného činí u zaměstnavatele 24,8 %), jednak za své zaměstnance; sazba pojistného činí u zaměstnance 7,1 % z vyměřovacího základu.

Za zaměstnance se pro účely vymezení poplatníků pojistného na sociální pojištění považuje též bývalý zaměstnanec, jemuž po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání započitatelné do vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ

Pro vyměřovací základ zaměstnance ani pro vyměřovací základ zaměstnavatele není stanovena minimální výše; je-li v měsíci nulový vyměřovací základ, pojistné se za tento měsíc neodvádí. Vypočtené pojistné se u každého poplatníka zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů (jedná se o příjmy uvedené v § 6 ZDP), nejsou od daně z příjmu osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast jen na důchodovém pojištění. Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy uvedené v § 4 a § 6 odst. 9 ZDP. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Vyměřovacím základem je u členů představenstva odměna zúčtovaná členu představenstva účastnému nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, popřípadě další příjmy, pokud podléhají dani z příjmu ze závislé činnosti.


Člen představenstva používá služební automobil i pro soukromé účely; cena tohoto automobilu byla 650 000 Kč. Podle § 6 odst. 6 ZDP se považuje za příjem částka ve výši 1 % vstupní ceny automobilu, tj. částka 6 500 Kč za kalendářní měsíc, a tato částka se započítá do základu daně z příjmů fyzických osob. Pro účely pojistného na sociální pojištění se tato částka 6 500 Kč považuje za zúčtovaný příjem (podmínky pro hodnocení této částky za zúčtovaný příjem jsou splněny) a zahrne se do vyměřovacího základu.

Je-li vyplácen příjem (odměna) v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice k uvedenému dni; tyto banky jsou povinny na žádost zaměstnavatele a okresní správy sociálního zabezpečení tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.

Maximální vyměřovací základ

U zaměstnance je stanoven maximální

Nahrávám...
Nahrávám...