dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 99/1998 SbNU, sv.12, K odstranění nedostatku procesní nezpůsobilosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 99

I. ÚS 151/96

K odstranění nedostatku procesní nezpůsobilosti

Pokud stěžovatelka, resp. její právní zástupce, označila v žalobě jako povinnou osobu úřady a nikoliv obec, jde o formální nedostatek, který je odstranitelný, a soud měl stěžovatelku v tom smyslu poučit. Pokud tak neučinil a řízení zastavil, porušil její právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 8. září 1998 sp. zn. I. ÚS 151/96 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů ing. F. P. a M. T. jako právních nástupců zemřelé stěžovatelky M. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 21. 3. 1996 sp. zn. 38 Co 519/95 a usnesení Městského soudu v Brně ze 16. 11. 1995 č. j. 13 C 151/92-7 o zastavení řízení z důvodu, že odpůrci nemají způsobilost být účastníkem řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 3. 1996 sp. zn. 38 Co 519/95 a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 16. 11. 1995 čj. 13 C 151/92-7 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností ze dne 3. 6. 1996 se stěžovatelka domáhala zrušení výše uvedených rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť měla za to, že postupem obou soudů bylo zasaženo do jejích práv podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), když soudy samy porušily § 5 a 6 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“)

V průběhu řízení před Ústavním soudem však stěžovatelka M. P. dne 7. 11. 1996 zemřela a její práva podle rozhodnutí o dědictví přešla rovným dílem na jejího syna ing. F. P. a na její dceru M. T., roz. P. Jejich právním zástupcem na základě nových plných mocí zůstal JUDr. J. K., advokát.

Stěžovatelka se svým návrhem ze dne 30. 3. 1992 domáhala proti Úřadu městské části Brno-Královo Pole a posléze také i proti Úřadu města Brna uložení povinnosti uzavřít s ní smlouvu o vydání domu čp. 175 v Brně, katastrální území K. P. a dále pozemku parc. č. 1169, zast. plocha, taktéž v katastrálním území K. P. Po více než třech letech od zahájení soudního řízení Městský soud v Brně zastavil řízení, když dovodil, že žalované subjekty, tak jak byly označeny v návrhu, neexistují. Podle soudu šlo o takovou vadu řízení, kterou nebylo možno napravit ani případnou změnou v označení žalovaných subjektů. S tímto názorem soudu I. stupně se v odvolacím řízení ztotožnil i Krajský soud v Brně.

Stěžovatelka - žalobkyně dále uvedla, že v době, kdy byl podáván návrh podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, platil již zákon o obcích a novelizované ustanovení občanského zákoníku. V těchto dvou stěžejních normách byly uvedeny obce jako samostatné subjekty práva, např. i práva vlastnického. Nicméně stále vžitá praxe vedla tehdejšího jejího zástupce k tomu, že jako povinnou osobu označil úřady, a nikoliv obec. V průběhu soudního řízení se snažil tento nedostatek napravit, nicméně soud tyto návrhy na změnu označení povinné osoby neakceptoval.

Avšak již z původní žaloby, kde byl žalován pouze jeden subjekt, i z upravené žaloby, kde byly žalovány dva subjekty, bylo zřejmé, koho žalobkyně mínila jako povinnou osobu, a

Nahrávám...
Nahrávám...