dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 98/1997 SbNU, sv.8, K řádné publikaci jako předpokladu platnosti a závaznosti právní normy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 98

IV. ÚS 167/97

K řádné publikaci jako předpokladu platnosti a závaznosti právní normy

Je-li formálním znakem právní normy náležitá, zákonem předepsaná publikace, v daném případě ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nepostačuje k naplnění tohoto znaku a nesplňuje podmínku náležitosti jen povšechný odkaz v opatření, vydaném Ministerstvem financí ČR, o převzetí opatření vydaných bývalým Ministerstvem financí ČSFR podle § 4 odst. 2 citovaného zákona, a to na opatření, jež doposud publikována nebyla a v publikovaném oznámení (registraci) nejsou jednotlivě uvedena ani pojmenována.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 13. srpna 1997 sp. zn. IV. ÚS 167/97 ve věci ústavní stížnosti M. S. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 19. 3. 1997 sp. zn. 10 Ca 234/96 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí správního orgánu o vyměření daně.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 3. 1997 čj. 10 Ca 234/96-65 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích zamítajícímu žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 26. 3. 1996 čj. 1693/1995-1 stěžovatelka poukazuje zejména na tu skutečnost, že opatření Federálního ministerstva financí ze dne 23. 12. 1992 čj. V/1-31370/1992, na jehož podkladě jí byla uložena daňová povinnost, se nestalo součástí právního řádu České republiky. Z těchto, jakož i z dalších důvodů proto navrhuje, aby její ústavní stížnosti bylo pro porušení ústavně zaručených práv podle článku 11 odst. 5 a článku 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) vyhověno a napadený rozsudek byl zrušen.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém vyjádření ze dne 31. 7. 1997 mimo jiné uvedl, že podmínka publikace předmětného opatření formou oznámení ve Sbírce zákonů byla splněna, když opatření bylo uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/2/1992 ze dne 31. 12. 1992 a recepční opatření čj. 282/2019/1993 ze dne 29. 1. 1993, kterým bylo toto a další opatření bývalého Federálního ministerstva financí převzato Ministerstvem financí ČR v souladu s článkem 1 a článkem 3 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, bylo oznámeno v částce 21 Sbírky zákonů z roku 1993 v části označené jako „opatření ústředních orgánů“. Recepční opatření výslovně uvádí, že jde o opatření, kterým jsou přejímána opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tedy opatření, kterými se pro účetní jednotky stanoví účtové osnovy a postupy při účtování. V recepčním opatření pak bylo předmětné opatření bývalého FMF, kterým byly stanoveny postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, uvedeno ve výčtu převzatých opatření v článku I pod č. 3. Z těchto, jakož i dalších důvodů navrhuje proto zamítnutí ústavní stížnosti.

Finanční ředitelství v Českých

Nahrávám...
Nahrávám...