dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 96/2003 SbNU, sv.30, K náležitostem daňového rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 96

IV. ÚS 624/02

K náležitostem daňového rozhodnutí

Má-li se dostát ústavní povinnosti vyplývající z čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle které daně a poplatky lze ukládat toliko na základě zákona, musí výrok rozhodnutí adresovaného měsíčnímu plátci daně z přidané hodnoty kromě výše daně obsahovat rovněž sdělení, za jaké období je daň vyměřena či doměřena, neboť tím je dán i případný okruh argumentů uplatnitelných v odvolání.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 18. června 2003 sp. zn. IV. ÚS 624/02 ve věci ústavní stížnosti K. K. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 10. 7. 2002 sp. zn. 30 Ca 152/2001, 30 Ca 153/2001, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové z 12. 4. 2001 č. j. 5482/130/2000-ŠK a č. j. 5483/130/2000-ŠK, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova odvolání proti platebním výměrům Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ohledně doměření daně z přidané hodnoty.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 7. 2002 č. j. 30 Ca 152/2001-24, 30 Ca 153/2001-23 se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 24. 9. 2002 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 7. 2002 č. j. 30 Ca 152/2001-24, 30 Ca 153/2001-23, kterým byla jako nedůvodná zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 12. 4. 2001 č. j. 5482/130/2000-ŠK a č. j. 5483/130/2000-ŠK. Posledně uvedenými rozhodnutími byla zamítnuta jeho odvolání proti platebním výměrům Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí č. j. 32827/00/273910 a č. j. 33441/00/273910/5280 na doměření daně z přidané hodnoty za zdaňovací období leden a březen 1998.

Stěžovatel tvrdí, že napadeným rozsudkem bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu a spravedlivý proces, zakotvené v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Krajskému soudu v Hradci Králové i finančním orgánům vytkl nesprávný postup a nesprávnou aplikaci daňových právních předpisů, kterou spatřuje zejména ve vadném posouzení své námitky uplatněné jak v odvolání, tak i v žalobě proti napadeným rozhodnutím, týkající se nutnosti ověřit neplatnost vydaných platebních výměrů na doměření daně z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 1998 a březen 1998. Poukázal na skutečnost, že žádný z platebních výměrů neobsahuje ve výroku údaj, za které zdaňovací období je vydán. Dle jeho názoru se jedná o absenci náležitosti tak závažné, že správce daně byl povinen podle § 32 odst. 2 a 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“) ověřit neplatnost rozhodnutí. Pokud tak neučinil, měl k tomu přihlédnout Krajský soud v Hradci Králové. Dále namítl nesprávné posouzení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, zejména pak nesprávný postup finančních orgánů při hodnocení důkazů vztahujících se k úspěšnému uplatnění nároku na odpočet daně za zdaňovací období leden 1998 a březen 1998. Uvedl, že předložil správci

Nahrávám...
Nahrávám...